Agency Agreement-agent friendly

Referentie : ADF 07

Agentuur is de relatie tussen een bedrijf en een zelfstandig gevestigde agent, die namens het bedrijf (de principaal) producten of diensten verkoopt in een bepaalde regio. Dit Engelstalige voorbeeld van een Agency Agreement legt de afspraken hiervoor vast. Aantal pagina’s: 8

Meer informatie

De Agency Agreement-agent friendly is een agentuurovereenkomst die bepalingen bevat die voordelig zijn voor de agent. Deze Agency Agreement is opgesteld in het Engels maar gaat uit van toepasselijkheid van Nederlands recht. Voor de agentuurovereenkomst is veel in de wet geregeld. Met alle dwingende bepalingen uit het wetboek is in dit voorbeeldcontract rekening gehouden. Meestal wordt aan de agent een bepaalde regio toegewezen, waarin hij de producten van de leverancier mag verkopen. Kenmerkend voor een agentuurovereenkomst is dat de agent de zaken namens de leverancier of fabrikant verkoopt. De agent bemiddelt tegen provisie. Dit verschilt met de distributieovereenkomst, waarbij de distributeur als wederverkoper optreedt, voor eigen rekening en risico. De agent sluit contracten namens de leverancier en wordt dus geen partij bij de overeenkomst met de klant.

Rechten en plichten Agency Agreement-agent friendly

Naast de verplichtingen over en weer van de agent en de principaal bevat dit model bepalingen over de verkoopprijzen van de producten, de provisie die toekomt aan de agent en de toepasselijke leveringsvoorwaarden. Ook zaken zoals geheimhouding, concurrentiebeding, duur en beëindiging worden in dit voorbeeldcontract geregeld.

Goodwillvergoeding

In het model is een bepaling opgenomen over de goodwillvergoeding (goodwill remuneration) waarop de agent onder bepaalde voorwaarden recht heeft na beëindiging van de Agency Agreement-agent friendly.

In onze webshop vindt u ook een normale Engelstalige agency agreement.