Brexit checklist voor internationele contracten

8 maart 2019 Door: Lucas van Gilst

Veel bedrijven zijn bezig met de voorbereidingen die noodzakelijk zijn voor de Brexit. Bij deze voorbereiding hoort een check van uw contracten. De Brexit checklist internationale contracten uit dit blog helpt u de kansen en gevaren van de Brexit in beeld te brengen.

1. Check de territoriale reikwijdte

In bv. koop-, distributie-, agentuur, franchise-, licentie- of verzekeringsovereenkomsten is vaak opgenomen in welk gebied (land) bepaalde activiteiten mogen worden ontplooid. Let op dat de Brexit gevolgen kan hebben voor deze reikwijdte.

Voorbeeld:
Een voorbeeld hiervan is de volgende bepaling uit een distributieovereenkomst: “Leverancier wenst Distributeur aan te wijzen als exclusief wederverkoper binnen de Europese Unie”). Na de Brexit behoort het VK niet meer tot de Europese Unie. Volgens de letterlijke lezing van deze bepaling is de distributeur na de Brexit geen exclusief wederverkoper in het Verenigd Koninkrijk meer. De leverancier zou dan mogelijk een andere distributeur voor het VK kunnen benoemen. De distributeur zou zelfs het standpunt kunnen innemen dat de huidige distributeur volgens het distributiecontract niet langer in het VK actief mag zijn.

Tip:
De distributeur uit het voorbeeld zou voor de Brexit in actie moeten komen. Hij kan bijvoorbeeld proberen een addendum  overeen te komen met zijn leverancier. Daarin moet hij dan overeenkomen dat de territoriale reikwijdte van de distributieovereenkomst wordt uitgebreid met het VK.

2. Check EU-merken

Let op dat EU-merken en Gemeenschapsmodellen alleen van kracht zijn binnen de Europese Unie. Na de Brexit biedt een EU-merk geen bescherming meer in het VK. Mogelijk wordt hier in het terugtrekkingsakkoord wat voor geregeld. U dient dat echter goed in de gaten te houden. Indien er niks wordt geregeld dient u aanvullende bescherming voor het VK te regelen.

3. Check bepalingen staan over levertijden

Na de Brexit valt het VK niet meer onder douane-unie van het Europees Unie. De media waarschuwt bij een harde Brexit voor lange rijen bij de grens. De kans is daarom aanwezig dat na de Brexit de contractueel overeengekomen levertijden worden overschreden. Indien u leverancier bent, dan kan uw klant mogelijk schade gaan claimen indien u niet op tijd levert.

4. Check welke partij verantwoordelijk is voor douaneformaliteiten

Door de Brexit kunnen extra ontstaan voor grenshandelingen en douaneformaliteiten. Indien hierover in uw contracten geen heldere afspraken zijn gemaakt, dan is onduidelijk voor wiens rekening deze extra kosten komen. Welke partij moet de noodzakelijke extra grenshandelingen en douaneformaliteiten verrichten? Welke partij zal de eventuele schade als gevolg van deze grensproblemen moeten betalen? 

5. Check wat de gevolgen van de bepalingen over het toepasselijke recht

Onder de Europese verordeningen staat de partijautonomie voorop. Dit betekent dat partijen zelf kunnen bepalen welk recht van toepassing zal zijn op hun overeenkomst. Na de Brexit zullen de Europese verordeningen die bepalen welk recht van toepassing is wegvallen. Het is dus de vraag of of de rechtskeuze die is gemaakt in de contracten nog wel geldig is. De rechter in het VK zal dit niet meer vaststellen op basis van EU-verordeningen, maar op grond van eigen internationaal privaatrecht. De vraag is verder wat het VK gaat doen met richtlijnen van de EU die zijn geïmplementeerd in het VK. Worden die teruggedraaid en vervangen voor wetgeving die minder bescherming bieden, aan bijvoorbeeld consumenten?

6. Check de financiële bepalingen

Financiële bepalingen uit contracten zijn een risico omdat de Brexit gevolgen kan hebben voor wisselkoersen.

Voorbeeld:
Als voorbeeld noem ik het valutarisico. Bij een harde Brexit verwachten financieel specialisten dat de koers van het pond daalt. Bij een deal wordt juist een stijging van de koers verwacht. Wat betekent dit voor u als contractpartij? De daling of stijging van de koers van de ene valuta ten opzichte van de andere valuta bepaalt of importeren en exporteren voor u gunstig of minder gunstig wordt. Zijn hier bepalingen over opgenomen in uw contracten?

Tip:
Bespreek met uw bank de mogelijkheden om deze risico’s in te dekken of vraag aan uw klanten of het mogelijk is facturen in euro’s overeen te komen.

7. Nieuwe contracten of heronderhandelingen

De gevolgen van de Brexit zijn niet altijd duidelijk. Bij het sluiten van nieuwe contracten of heronderhandeling van bestaande contracten is daarom aan te raden om een clausule op te nemen die het recht geeft de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen of de overeenkomst aan te passen indien de rechtsgevolgen van de overeenkomst wijzigen ten gevolg van de Brexit.