Cessie van een vordering

20 mei 2018 Door: Lucas van Gilst

Cessie van een vordering. Net als roerende en onroerende zaken kunnen vorderingen worden verkocht. De overdracht van een vordering noem je cessie. In dit blog leg ik uit hoe je een vordering kunt verkopen en wat de wettelijke vereisten daarvan zijn

Vereisten cessie van een vordering

Volgens de wet komt een cessie van een vordering pas tot stand komt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. Opmaken van een akte van cessie. De akte kan worden opgesteld door de schuldenaar en der derde zelf (een onderhandse akte) of door een notaris (een authentieke akte). Een voorbeeld van een onderhandse akte van cessie vindt u hier.

2. Voldoende bepaald. De over te dragen vordering moet voldoende worden bepaald in de akte van cessie. Voldoende is dat de akte van cessie zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat.

3. Mededeling aan de debiteur. Bij een openbare cessie moet de overdracht van de vordering worden medegedeeld aan de schuldenaar. De kennisgeving aan de debiteur is niet aan vormvereisten gebonden (betekening door een deurwaarder is niet nodig). Nauwkeurige opgave van de inhoud van de akte van cessie is niet vereist. Wel kan de debiteur verlangen om een gewaarmerkt uittreksel van de akte van cessie en de onderliggende titel te ontvangen.

Ons model akte van cessie van een vordering voldoet aan alle genoemde vereisten. Het enige wat u zelf moet doen is de gegevens van de vordering opnemen inde akte van cessie en de akte van cessie

Stille cessie

Naast de openbare cessie als hiervoor omschreven, bestaat ook nog de stille cessie. Verschil met de openbare cessie is dat bij een stille cessie geen mededeling aan de debiteur is vereist. Maar in dat geval worden wel zwaardere vereisten gesteld aan de akte van cessie. De akte moet in dat geval door een notaris worden opgemaakt of tussen de crediteur en de derde worden geregistreerd bij het belastingkantoor.

Aan wie moet de debiteur betalen?

Totdat de cessie aan de schuldenaar is medegedeeld kan hij bevrijdend aan de schuldenaar betalen.

Cessieverbod

Let op dat cessie soms contractueel is uitgesloten, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden. In dat geval is het verboden voor de schuldeiser om zijn vordering over te dragen aan een derde. Draagt de schuldeiser zijn vordering wel over dan maakt hem dat schadeplichtig jegens de schuldenaar en bestaat het risico dat de overdracht niet geldig is. Dit is het geval indien partijen met het cessieverbod hebben beoogd dat een cessie die daarmee in strijd is niet geldig is (zie de uitspraken van de Hoge Raad Coface Finanz/Intergammaen Oryx/Van Eesteren).