Checklist internationaal contracteren

13 september 2019 Door: Ruben Groeneveld

Internationaal zaken doen kan veel opleveren voor een onderneming. Wel moet een ondernemer met enkele juridische aandachtspunten rekening houden wanneer hij in zee gaat met een partij uit het buitenland. In het contract moeten extra bepalingen worden opgenomen over bijvoorbeeld de rechtskeuze en de bevoegde rechter, mocht een geschil zich voordoen. In dit blog vindt u de checklist internationaal contracteren: enkele punten waaraan een internationaal contract in ieder geval moet voldoen. Het opnemen van deze punten in het internationale contract kan toekomstige problemen uit de weg helpen.

  1. De rechtskeuze

Het staat partijen vrij om een keuze te maken welk recht van toepassing is op de overeenkomst. Het maken van een rechtskeuze is aanbevolen omdat u daardoor weet waar u aan toe bent, mocht het tot een geschil komen. Wanneer er geen rechtskeuze wordt gemaakt, dan bepaalt de rechter op basis van internationale verdragen (voor Europese Unie landen is dit het Rome I verdrag) welk recht op het geschil van toepassing is. Bij het contracteren met landen die geen deel uit maken van de Europese Unie is het maken van een rechtskeuze nog meer aan te raden. Dit kan veel tijd en geld besparen.

  1. Welke rechter is bevoegd / de forumkeuze

Erg belangrijk is ook de forumkeuze. Door middel van de forumkeuze bepalen partijen zelf welke rechter bevoegd is om over het geschil te oordelen. Ook hier geldt dat het aan te bevelen is om zo’n forumkeuze in het internationale contract op te nemen, omdat u dan meteen weet waar u aan toe bent. Het is natuurlijk verleidelijk om te kiezen voor de Nederlandse rechter. Wel is het belangrijk om bij de forumkeuze ook na te denken over de uitvoerbaarheid of de tenuitvoerlegging van het vonnis. In bepaalde gevallen kan een Nederlands vonnis in het land waar uw wederpartij is gevestigd niet ten uitvoer worden gelegd. In dat geval is het aan te raden om te kiezen voor de rechter van het land van uw wederpartij. Denk hier dus goed over na of win juridisch advies in van een professional.

  1. Arbitrage?

Een goed alternatief voor de keuze voor een nationale rechter is (internationale) arbitrage. Arbitrage is te beschrijven als particuliere rechtspraak. Arbitrage neemt in veel gevallen de problemen wat betreft tenuitvoerlegging weg. Dit komt door het feit dat veel landen zijn aangesloten bij het Verdrag van New York. Hierin wordt de tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen en de erkenning van deze vonnissen door nationale gerechtelijke instanties geregeld. Als u kiest voor arbitrage, dan moet ook een arbitrageovereenkomst worden getekend.

  1. Taal

Een ander belangrijk aandachtspunt bij het internationaal contracteren is de taal die in het contract gebruikt wordt. Vaak worden internationale contracten in het Engels opgemaakt. Een valkuil bij het gebruik van Engels is dat er vaak juridische termen worden gebruikt die afkomstig zijn uit het Engels en Amerikaanse ‘Common Law’ stelsel. In Nederland kunnen deze termen voor uitlegproblemen zorgen. Het gebruiken van de zogenaamde ‘Incoterms’ kan voor dit probleem een oplossing bieden. Deze termen zijn ‘pre-defined’, waardoor er geen vragen zullen rijzen over hun precieze betekenis.

  1. Valuta

Doordat de koersen van verschillende valuta schommelen, kan er een valutarisico ontstaan. In dit blog is dit probleem uitgebreid beschreven. Er zijn verschillende manieren om het valutarisico contractueel te beperken. Deze manieren vindt u ook terug in eerdergenoemde blog.

Conclusie

Bij het opstellen van een internationaal contract moet u in ieder geval rekening houden met de rechtskeuze, de forumkeuze, eventuele arbitrage, de taal en problemen omtrent valuta. Deze checklist internationaal contracteren is niet limitatief: de kans is groot dat in een specifiek contract nog andere bepalingen moeten worden opgenomen. Hierbij valt te denken aan regelingen omtrent de aanstaande Brexit.

Heeft u een geschil over een internationaal contract, of hulp nodig met het opstellen hiervan? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Beverwijk van Gilst Advocaten.