De verpanding van vorderingen

1 april 2021 Door: Ruben Groeneveld

De verpanding van vorderingen is een zeer veel voorkomende manier om zekerheid te verkrijgen. Door het verpanden van een vordering verstrekt de pandgever aan de pandhouder het recht om zich met voorrang te verhalen op de verpande vordering. Vorderingen kunnen op twee manieren verpand worden: openbaar en stil. Bij openbare verpanding van de vordering wordt een mededeling gedaan aan de debiteuren van de vordering en bij stille verpanding niet. Voor stille verpanding wordt vaak gekozen wanneer door bedrijven die het niet prettig vinden om aan hun klanten te moeten melden dat de vorderingen verpand zijn. Vestiging van een stil pandrecht op een vordering kan via een notariële akte of een onderhandse akte die is geregistreerd bij de Belastingdienst. Dit is eenvoudig te regelen door zowel de pandgever als de pandhouder. In onze webshop vindt u zowel een voorbeeld akte voor stille verpanding van vorderingen als een voorbeeld akte voor openbare verpanding van vorderingen.

Verpanden van een domeinnaam

Een bijzondere vorm van verpanding van een vordering is de verpanding van een vordering op een domeinnaam. Domeinnamen winnen steeds meer aan economische waarde. Een ondernemer die bijvoorbeeld een webshop heeft kan deze waarde gebruiken als onderpand voor een geldlening. De ondernemer spreekt dan met een kredietverstrekker in een pandakte af dat de domeinnaam in onderpand wordt gegeven tot zekerheid van het terugbetalen van de het geldbedrag en de rente. Ook bij verkoop van een domeinnaam kan verpanding een rol spelen, bijvoorbeeld als zekerheidsstelling bij een betaling van de koopprijs in termijnen.

Juridisch gezien wordt een domeinnaam niet beschouwd als een zaak of een intellectueel eigendomsrecht, maar als een vordering op de organisatie die de domeinnamen uitgeeft en registreert. Voor .nl-domeinnamen is dat de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

Het verpanden van een domeinnaam gaat op dezelfde manier als het openbaar verpanden van een ‘normale vordering’. Dit betekent dat mededeling van de verpanding moet worden gedaan aan de ‘debiteur’. In dit geval is dat de organisatie die de domeinnamen uitgeeft en registreert, bijvoorbeeld SIDN. In de praktijk wordt de pandakte ook bij de SIDN geregistreerd. Dit is belangrijk, omdat de pandgever de domeinnaam mogelijk nog steeds kan beëindigen of overdragen wanneer de SIDN niet van de verpanding afweet. Vanaf het moment dat de SIDN van de verpanding op de hoogte is en deze heeft geregistreerd, kan de pandgever de domeinnaam niet zomaar meer opzeggen of overdragen zonder toestemming van de pandhouder.

De akte tot verpanding van een domeinnaam kan een notariële akte zijn, maar een onderhandse akte voor een pandrecht op een domeinnaam volstaat. Voor een voorbeeld akte pandrecht op domeinnaam klikt u hier.