Energielabel C verplichting voor kantoren

30 november 2022 Door: Cerena de Vries

Let op: vanaf 1 januari 2023 moeten kantoren minimaal het energielabel C hebben. Wanneer dit niet het geval is, mag het pand vanaf januari 2023 niet meer gebruikt worden als kantoor. Dit is bepaald in het Bouwbesluit 2012. In dit blog nemen wij u eerst mee langs de kwalificatie van een gebouw als kantoorpand, dit is van belang om te bepalen of deze regeling voor u geldt. Vervolgens kunt u lezen wat de uitzonderingen zijn op de regel: voor welke kantoorpanden geldt deze verplichting niet. Tot slot krijgt u een beknopte inkijk in wie er verantwoordelijk is voor de kosten en de werkzaamheden. Dit verschilt per geval en kan onder meer afhankelijk zijn van uw huurcontract.

Wat is een kantoorgebouw?

Een kantoorgebouw is een gebouw of een deel van een gebouw dat uitsluitend gebruikt wordt voor kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan. De kantoorfunctie moet wel de hoofdfunctie zijn van het (deel van het) gebouw. Met kantoorfunctie wordt verstaan dat het vertrek ingericht is voor werkzaamheden die men gewoonlijk aan een bureau verricht, zoals administratieve handelingen. Bij nevenfuncties gaat het om een gebruiksfunctie die ten dienste staat van de kantoorfunctie, denk hier bijvoorbeeld aan een fietsenstalling bij het kantoor.

Uitzonderingen op de label C verplichting

In het Bouwbesluit en het Besluit energieprestatie gebouwen zijn uitzonderingen opgenomen voor de energielabel verplichting. De verplichting geld niet voor:

  • Een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties dat minder is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw;
  • Een kantoorpand waarvan de totale gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties minder dan 100m2 is. Wanneer er meerdere kantoorpanden in het gebouw zitten moeten die wel bij elkaar worden opgeteld;
  • Gebouwen waarvoor geen energie wordt gebruikt om het binnenklimaat te regelen;
  • Monumentale panden;
  • Gebouwen die ten hoogste twee jaar gebruikt worden;
  • Panden die worden onteigend waarna ze gesloopt worden;
  • Gebouwen die gebruikt worden voor erediensten en/of religieuze activiteiten;
  • Gevallen waarin de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te verkrijgen een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar. Om u te beroepen op deze hardheidsclausule dient u aan te tonen dat aan deze uitzonderingsgrond is voldaan doormiddel van een berekening wat de kosten en de terugverdientijd.

Energielabel C verplichting: een zorg voor verhuurder of huurder?

Zoals hierboven al genoemd mag het pand officieel niet meer worden gebruikt als kantoor wanneer het niet beschikt over energielabel C. Hiervoor maakt het geen verschil of de eigenaar zelf het pand gebruikt of pand het verhuurt. Uit de tekst van het Bouwbesluit lijkt het verbod gericht te zijn tot de eigenaar van het pand. In principe is de eigenaar dus verantwoordelijk om te zorgen dat het pand voldoet aan de energielabel C verplichting. Maar wanneer het pand verhuurd wordt, kan er tussen huurder en verhuurder worden afgesproken dat de aanpassingen voor rekening komen van de huurder. Het gaat hier dan om de overeengekomen gebrekenregeling in het huurcontract. De gebrekenregeling van het wettelijk huurrecht is grotendeels regelend recht. Regelend recht wil zeggen dat hiervan afgeweken mag worden door de partijen: er is geen verplichte regeling voor alle huurcontracten. Wel dienen huurder en verhuurder op een redelijke en billijke manier met elkaar om te gaan. In praktijk is er vaak vastgelegd dat bij kleine aanpassingen gevraagd kan worden dat de huurder dit zelf doet. Echter wanneer het gaat om grote en dure aanpassingen dan zal dit gewoonlijk voor rekening komen van de verhuurder. Het is dus belangrijk om in uw (ver)huurcontract na te gaan wat er afgesproken is over gebreken. Een gebrek is op grond van de wet gekwalificeerd als: “een staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.” Wanneer de huurder het pand niet meer mag gebruiken omdat het niet beschikt over het verplichte energielabel zal het over het algemeen aan te merken zijn als een gebrek en valt dit dus onder de afspraken die u heeft gemaakt over gebreken en onderhoud.

Tip: kijk bij het opstellen van de werkzaamheden of er financiële regelingen zijn. De overheid heeft namelijk verschillende subsidieregelingen waar mogelijk gebruik van kan worden gemaakt om te voldoen aan de label-verplichting.

Ook minimum label verplichting woonruimte vanaf 2030

Vanaf 2030 moet een verhuurde woning in de particuliere sector of een huurwoning van een woningcorporatie minstens Energielabel D hebben, dit staat in de verduurzamingsplannen van minister Hugo de Jonge. Hoe dit precies gerealiseerd gaat worden en wie dit moet betalen is nog onbekend, maar het kan geen kwaad om op tijd te gaan kijken wat er nodig is om aan deze verplichting te voldoen. Het is tevens al wel verplicht om bij verhuur en verkoop van een woning over een energielabel te beschikken en deze aan de huurder c.q. koper te verstrekken. Daarom is dit opgenomen in onze contracten, dan weet u zeker dat u goed zit! Neem bijvoorbeeld een kijkje naar: