Finale décharge

7 januari 2019 Door: Lucas van Gilst

Het is voor bestuurders van belang dat zij (jaarlijks) décharge krijgen verleend voor hun werkzaamheden voor de B.V. Wat niet bij iedereen bekend is dat er 2 varianten van décharge bestaan. De eerste variant is de jaarlijkse décharge, die een bestuurder krijgt bij het opmaken van de jaarrekening. De tweede variant is de finale décharge die een bestuurder krijgt indien hij/zij ontslag neemt als bestuurder. In dit blog leg ik de verschillen tussen deze 2 varianten van décharge uit.

Algemeen

Décharge betekent “ontheffing”, “kwijting”, “schuldbevrijding”. Een bestuurder die décharge krijgt verkeend, krijgt dus ontheffing van aansprakelijkheid voor het gevoerde (financiële) beleid van de bestuurder. Bij een B.V. of N.V. wordt décharge verleend door de Algemene Vergadering. Het gevolg van décharge is ontslag uit de interne aansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid wil zeggen dat de B.V. aangeeft dat de bestuurder wordt ontheven van aansprakelijkheid. De B.V. kan de bestuurder na déchargeverlening dus niet meer aanspreken op het door de bestuurder gevoerde beleid. Externe partijen (derden) zijn hier niet aan de décharge gebonden en kunnen de bestuurder dus nog wel aanspreken.

Jaarlijkse décharge

De “jaarlijkse” décharge geschiedt bij het jaarlijks vaststellen van de jaarrekening. Onder de jaarlijkse décharge vallen alleen aangelegenheden die uit de jaarrekening zijn af te leiden en aangelegenheid die aan de aandeelhoudersvergadering zijn meegedeeld. Gegevens die zich alleen in het hoofd van de bestuurder bevinden, vallen dus niet onder de jaarlijkse décharge.

Finale décharge

De “finale” décharge is aan de orde bij het beëindigen van de functie van een bestuurder. Er wordt dan veelal décharge verleend voor het geheel gevoerde bestuur van de bestuurder. Voor een bestuurder is van belang dat hij/zij laat opnemen dat deze décharge onbeperkt en onvoorwaardelijk is. In de koopovereenkomsten van aandelen uit onze webshop (OV 15, OV 05 en OV 04) is een standaard artikel over verlening van décharge opgenomen. Het is raadzaam om de omvang van de décharge verder te omschrijven in het aandeelhoudersbesluit van de B.V. waarin tot décharge wordt besloten.

Verschillen

Een belangrijk verschil tussen de jaarlijkse décharge en finale décharge is dat de finale décharge verder strekt dan de jaarlijkse décharge. Bij finale décharge doet de B.V. dikwijls (zonder voorbehoud) afstand van elke aanspraak op basis van het geheel gevoerde beleid in plaats van het jaarlijkse beleid.

Hoe wordt décharge verleend?

Voor de B.V. en de N.V. moet de décharge worden verleend door een afzonderlijk déchargebesluit van de AV. Sinds de Wet Flex- B.V. is uitzondering hierop de jaarlijkse décharge bij vennootschappen waarbij alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn en alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de jaarrekeningen en met de wijze van vaststelling hebben ingestemd,  In dat geval geldt de vaststelling van de jaarrekening tevens als déchargeverlening.

Het in de statuten van een B.V. of N.V. bepalen dat de jaarlijkse décharge automatisch wordt verleend door goedkeuring van de jaarrekening is geen geldig déchargebesluit. Voor verenigingen en stichtingen kan in de statuten wel succesvol worden bepaald dat de jaarlijkse décharge kan worden verleend bij de vaststelling van de jaarrekening. Bewijstechnisch is het echter aan te raden om ook bij de vereniging en stichting een afzonderlijk déchargebesluit te nemen.

Auteur: Lucas van Gilst