Modernisering van het ondernemingsrecht: een update

13 november 2023 Door: Cerena de Vries

Er zijn plannen om het ondernemingsrecht te moderniseren. In de afgelopen maanden heeft Minister Weerwind van Rechtsbescherming de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang daarvan. Het doel van de modernisering van het ondernemingsrecht is om het ondernemingsrecht actueel te houden en te verbeteren. Een ander doel is om de maatschappelijke positie van bedrijven een grotere rol toe te kennen, met als resultaat een versterking van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven. Dit komt eveneens ten goede aan de burgers, zowel op het gebied van werkgelegenheid als toegang tot goederen en diensten. Dit blog biedt een kort overzicht van de gebieden waar naar modernisering wordt gestreefd.

Verbetering van de mogelijkheid om een digitale algemene vergadering te houden

De minister ziet dat veel mensen het handig vinden om online vergaderingen te kunnen houden, zoals dat mocht tijdens de coronatijd. Hij wil dit nu blijvend mogelijk maken. Dat heeft verschillende voordelen, zoals dat het makkelijker, goedkoper en sneller is en mensen hoeven minder te reizen. Dat is goed voor de tijd, het geld en het milieu. Ook zorgt dit ervoor dat de wetten over hoe bedrijven werken, flexibel en up-to-date blijven. Maar er zijn ook nadelen, want online vergaderen kan minder persoonlijk zijn en minder interactie tussen de de aandeelhouders en het bestuur van der onderneming betekenen. De minister belooft dat hij met een wetsvoorstel komt dat goed rekening houdt met wat mensen nodig hebben en die proberen de nadelen op te lossen.

Modernisering van het recht op personenvennootschappen

De huidige regeling van maatschap, V.O.F. en C.V. dateert grotendeels uit de 19e eeuw en voldoet niet meer aan de behoefte in de praktijk door de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast bevat het de nodige onduidelijkheden en is het niet altijd goed toegankelijk voor de praktijk. Dit moet gemoderniseerd worden door het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen. Een aantal van de beoogde aanpassingen zijn:

  • Het verdwijnen van het onderscheid tussen de maatschap en de V.O.F. Na inwerkingtreding worden deze beide aangeduid als: de vennootschap.
  • Met het verdwijnen van het onderscheid in benaming, vervalt ook het onderscheid in gebruik (het middels een V.O.F. uitoefenen van een bedrijf en het middels een maatschap uitoefenen van een beroep).
  • Maar: de naam van een maatschap of V.O.F. die opgericht is voor de doorvoering van deze wet hoeft niet gewijzigd te worden.
  • Waar personenvennootschappen nu juist geen rechtspersoonlijkheid bezitten, is het voorstel erop ingericht daar verandering in te brengen en de rechtspersoonlijkheid wel te verschaffen.
  • Er wordt ook voorgesteld om de aansprakelijkheid van vennoten bij in- of uittreding te veranderen. Deze verandering moet onder andere zorgen voor duidelijkheid voor mensen aan wie geld verschuldigd is.

Modernisering NV-recht

Een belangrijke rol bij dit moderniseringstraject speelt de de expertgroep modernisering NV-recht. Deze groep bestaat uit experts op het gebied van NV-recht, afkomstig uit zowel de wetenschap als de praktijk. Hun taak is om te adviseren over het wegnemen van knelpunten in het recht voor naamloze vennootschappen (NV’s) en om voorstellen te doen voor verbeteringen in wetgeving voor rechtspersonen.

Toekomstige Ontwikkelingen

Het moderniseren van het ondernemingsrecht is een continu proces. De updates van Minister Weerwind geven niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar ook in de richting waarin het ondernemingsrecht zich ontwikkelt. Het is duidelijk dat er aanzienlijke inspanningen worden geleverd om het Nederlandse ondernemingsrecht te moderniseren en te verbeteren.

Wij zullen u in ons blogs en nieuwsbrieven op de hoogte houden van de ontwikkelingen in de modernisering van het ondernemingsrecht. Deze ontwikkelingen hebben immers invloed op alle bedrijven die onder dit recht vallen. Aangezien het in dit blog gaat om mogelijke wetsvoorstellen zijn de aanpassingen die zijn gepresenteerd nog niet definitief en deze