Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering

Referentie : DGA 19

Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering voor een B.V. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Een Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering is mogelijk indien aan alle wettelijke en statutaire eisen is voldaan. Indien er naast de aandeelhouders nog andere vergadergerechtigden zijn, dan is een besluit buiten vergadering alleen toegestaan met de instemming van deze vergadergerechtigden. Voorts moet het advies van de bestuurders vooraf zijn ingewonnen. Dit advies moet ook worden vermeld in het Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering.

Indien de aandeelhouders buiten vergadering besluiten, dan moeten de stemmen zijn uitgebracht in overeenstemming met de statuten. In de meeste (standaard)statuten is bepaald dat in het besluit schriftelijk moet zijn vastgelegd op welke wijze is gestemd. Dit kan ook per e-mail of telefonisch zijn gebeurd. In dit model tekenen twee aandeelhouders het besluit, één is per mail akkoord gegaan en één aandeelhouder telefonisch heeft gestemd. Idealiter tekenen alle aandeelhouders het besluit, bijvoorbeeld door middel van een scan.

Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering: vergadergerechtigden

Vergadergerechtigden zijn (buiten de aandeelhouders) de houders van certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Voor vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben geldt dat zij vergaderrecht hebben,  indien de statuten dit bepalen en bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald.

In deze webshop vindt u ook een Engelstalig Aandeelhoudersbesluit buiten vergadering