Aandeelhoudersovereenkomst gelijkwaardige verhoudingen Engelstalig

Referentie : DGA 06

Dit Engelstalige contract heeft betrekking op de samenwerking tussen drie of meer BV’s of personen, die ieder een gelijk aandeel hebben in een gezamenlijke BV. De aandeelhouders zijn allen tevens actief als manager/bestuurder binnen de gezamenlijke BV. Aantal pagina’s: 8

Meer informatie

Deze aandeelhoudersovereenkomst gelijkwaardige verhoudingen Engelstalig gaat uit van drie BV’s, maar kan eenvoudig worden aangepast voor deelname door natuurlijke personen of een groter aantal BV’s, die op basis van gelijkwaardigheid samenwerken in een BV. Dit wil zeggen dat alle aandeelhouders hetzelfde percentage hebben en evenveel zeggenschap.

De anti-verwateringsclausule

Dit voorbeeldcontract  gaat er vanuit dat verwatering volledig onmogelijk is, gelet op de gelijkwaardige verhoudingen. Bij een Aandeelhoudersovereenkomst met ongelijkwaardige verhoudingen is het niet ongebruikelijk dat voor belangrijke besluiten alleen de stem van de grotere aandeelhouders nodig is. Hele kleine aandeelhouders hebben dan geen zeggenschap, uit praktische overwegingen. Dit betekent dat tegen de wil van deze hele kleine aandeelhouders ook beslissingen kunnen worden genomen die kunnen leiden tot verwatering van het belang.

Gelet op het uitgangspunt van gelijkwaardigheid is in dit model bepaald dat uitgifte van nieuwe aandelen alleen met toestemming van alle aandeelhouders kan plaatsvinden. Nadeel hiervan is dat het heel lastig zal zijn om extra middelen aan te trekken, een nieuwe investeerder zal toch verwatering eisen. Eventueel kunt u een specifieke anti-verwateringsclausule opnemen, die de aandeelhouders gedeeltelijk beschermt. In voorbeeld van een dergelijke clausule is opgenomen in de  Aandeelhoudersovereenkomst ongelijkwaardige verhoudingen Engelstalig.

Aandeelhoudersovereenkomst gelijkwaardige verhoudingen Engelstalig: bepalingen

Het contract bevat onder meer bepalingen voor het bestuur (inclusief de beloning), de zeggenschap, vertegenwoordigingsbevoegdheid en het staken van stemmen (‘dead lock’). De aandeelhouders vormen in dit model aandeelhoudersovereenkomst ook gezamenlijk het bestuur. Ook bevat dit model een uitgebreide regeling met betrekking tot de aanbiedingsplicht in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer de aandeelhouder zijn verplichtingen niet nakomt.  De andere partijen kunnen de gezamenlijke onderneming voortzetten. Ook bevat dit model een uitgebreide regeling met betrekking tot de aanbiedingsplicht in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer de aandeelhouder zijn verplichtingen niet nakomt. In het voorbeeldcontract is een non-concurrentiebeding opgenomen, aangezien het niet de bedoeling is dat de (voormalige) aandeelhouders met de gezamenlijke onderneming concurreren.

Verder is geregeld wat er gaat gebeuren als er een bod komt van een derde partij op alle aandelen. In dit aandeelhoudersovereenkomst voorbeeld is een non-concurrentiebeding opgenomen, aangezien het niet de bedoeling is dat de (voormalige) aandeelhouders met de gezamenlijke onderneming concurreren.

In de webshop vindt u ook een Nederlandstalig model Aandeelhoudersovereenkomst. Verder beschikken wij over modellen voor twee aandeelhouders (joint venture) of voor aandeelhouders met een ongelijkwaardige aandelenverhouding. Dit laatste model is ook geschikt om te combineren met een Participatieovereenkomst, in het geval een investeerder toetreedt.

Zie ook het overzicht: aandeelhoudersovereenkomst voorbeeld (overzicht alle modellen)