Agency Agreement

Referentie : ADF 04

Agentuur is de relatie tussen een bedrijf en een zelfstandig gevestigde agent, die namens het bedrijf (de principaal) producten of diensten verkoopt in een bepaalde regio. Dit Engelstalige voorbeeld van een Agency Agreement legt de afspraken hiervoor vast. Dit model is vooral in voordeel van de leverancier of fabrikant. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Deze Agency Agreement is opgesteld in het Engels maar gaat uit van toepasselijkheid van Nederlands recht. Voor de agentuurovereenkomst is veel in de wet geregeld. Met alle dwingende bepalingen uit het wetboek is in dit voorbeeldcontract rekening gehouden. Meestal wordt aan de agent een bepaalde regio toegewezen, waarin hij de producten van de leverancier mag verkopen. Kenmerkend voor een agentuurovereenkomst is dat de agent de zaken namens de leverancier of fabrikant verkoopt. De agent bemiddelt tegen provisie. Dit verschilt met de distributieovereenkomst, waarbij de distributeur als wederverkoper optreedt, voor eigen rekening en risico. De agent sluit contracten namens de leverancier en wordt dus geen partij bij de overeenkomst met de klant.

Rechten en plichten Agency Agreement

Naast de verplichtingen over en weer van de agent en de principaal bevat dit model bepalingen over de verkoopprijzen van de producten, de provisie die toekomt aan de agent en de toepasselijke leveringsvoorwaarden. Ook zaken zoals geheimhouding, concurrentiebeding, duur en beëindiging worden in dit voorbeeldcontract geregeld.

Delcredere beding in Agency Agreement

Het model bevat de optie om een ‘delcredere’- beding toe te voegen.  Dit is een clausule waarbij de agent moet instaan voor de gegoedheid van de debiteur die hij aanbrengt bij de principaal. Zonder dit beding ligt het debiteurenrisico bij de principaal. Dit ‘delcredere’- beding heeft een grote impact en met name de agent moet er goed over nadenken of hij dit beding aan de agentuurovereenkomst toegevoegd wil hebben.

Dit model is vooral in het voordeel van de leverancier of fabrikant. In onze webshop vindt u ook een Agency Agreement die “Agent-friendly” is.