Bemiddelingsovereenkomst koop en verkoop

Referentie : SW 07

Bemiddelingsovereenkomst voor de koop en verkoop van goederen. Dit model kan worden toegepast bij een bemiddelingsovereenkomst, waarbij de tussenpersoon (bemiddelaar) een koper en een verkoper van roerende of onroerende zaken bij elkaar brengt.  Dit model is ook verkrijgbaar in het Engels. Aantal pagina’s: 6

Meer informatie

Dit bemiddelingsovereenkomst voorbeeld koop en verkoop kan worden gebruikt door een bemiddelaar bij de koop of verkoop van goederen. Deze modelovereenkomst is een specifieke vorm van de overeenkomst van opdracht, waarbij de opdrachtnemer als tussenpersoon bemiddelt bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, tegen betaling van een commissie of provisie. Een bekend voorbeeld van een bemiddelaar bij koop en verkoop is de makelaar.

Het bemiddelingscontract lijkt veel op een agentuurovereenkomst, maar het verschil met een agentuurovereenkomst is dat de bemiddelingsovereenkomst meestal gericht is op de totstandkoming van één transactie met betrekking tot een specifiek goed, terwijl de agent meestal voor onbepaalde tijd op zoek gaat naar zoveel mogelijk nieuwe klanten. Dit wil overigens niet zeggen dat de bemiddelingsovereenkomst zich niet zou mogen richten de totstandkoming van meerdere transacties, maar in dit model is daarmee geen rekening gehouden.

Bemiddelingsovereenkomst koop en verkoop van goederen

Dit Bemiddelingsovereenkomst voorbeeld koop en verkoop heeft betrekking op goederen. Dit kan een woning zijn (makelaar) maar ook roerende zaken, zoals auto’s, machines of andere goederen. De opdrachtgever van de overeenkomst kan zowel de koper als de verkoper zijn, maar niet beiden. Het is als bemiddelaar niet toegestaan om de belangen van koper en verkoper tegelijk te behartigen.

Bemiddelaar

Een bemiddelaar is in beginsel niet bevoegd om een bemiddelingscontract tussen zijn opdrachtgever en de derde partij te sluiten, tenzij de opdrachtgever hem daartoe gemachtigd heeft. Met behulp van deze (mondeling of schriftelijke) machtiging zou de bemiddelaar de overeenkomst tot stand kunnen brengen, maar dan alleen als hij handelt in naam van zijn opdrachtgever, dus nooit op eigen naam. De bemiddelaar kan op grond van deze Bemiddelingsovereenkomst nimmer partij worden bij het contract tussen opdrachtgever en de derde en de bemiddelaar is ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering van dit contract.

Bemiddelingsovereenkomst voorbeeld: ook in het Engels

Dit model is ook verkrijgbaar in een Engelstalige variant: Bemiddelingsovereenkomst koop en verkoop Engelstalig.