Directiereglement BV zonder RvC Engelstalig (Board Regulations)

Referentie : DGA 29

Directiereglement voor een BV Engelstalig (Board Regulations). Uitgebreid en volledig directiestatuut. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

Dit Directiereglement BV Engelstalig (Board Regulations) is geschikt voor een besloten vennootschap. Vaak wordt dit reglement ook wel aangeduid met de term ‘directiestatuut’. Het Directiereglement BV wordt opgesteld in nauw overleg tussen de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders.

Directiereglement BV: interne regels

In het Directiereglement BV worden de taken van de directie vastgelegd en de onderlinge verdeling van deze taken tussen de directieleden. In de statuten is de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur vastgelegd (zelfstandig of samen met andere bestuurders), maar deze externe bevoegdheid is juridisch gezien iets anders dan de interne regels waaraan de bestuurder zich moet houden. Intern zal door de directie een bestuursbesluit moeten worden genomen, voordat een bestuurder een rechtshandeling kan gaan sluiten met een externe partij. Dit besluit moet voldoen aan de regels van dit reglement.

Directiereglement BV: bepalingen

Dit Directiereglement BV bevat bepalingen omtrent de taakverdeling tussen de directieleden en de besluitvorming van de directie. De wijze waarop de directie vergadert en besluiten neemt wordt uitgebreid beschreven. Er is rekening mee gehouden dat bestuursbesluiten mogelijk op grond van de wet of de statuten goedgekeurd moeten worden door de algemene vergadering.

Optioneel kunnen artikelen worden gebruikt die betrekking hebben op de verhouding tussen de directie en het managementteam en de relatie met de ondernemingsraad van de BV.

Zie ook de overzichtspagina Directiestatuut voorbeeld.