Geldlening

Referentie : PA 04

 31,00 ex. btw

Een geldverstrekker verlangt vaak zekerheid tot terugbetaling van een lening. Een veelgebruikt zekerheidsrecht is een bezitloos pandrecht op roerende zaken. Dit pakket bevat de documenten die nodig zijn voor het sluiten van een lening die wordt gesecuriseerd door een bezitloos pandrecht op roerende zaken en/of een positieve/negatieve hypotheekverklaring. Aantal documenten: 3.

Meer informatie

Dit pakket geldlening bestaat uit:

  • een geldleningsovereenkomst
  • een akte voor het vestigen van een pandrecht op roerende zaken
  • een positieve negatieve hypotheekverklaring

In dit model van een geldleningsovereenkomst is vastgelegd wat de bestemming van de geldlening is, de duur en aflossing, opzegging en opeisbaarheid. Het voorbeeldcontract heeft diverse keuzemogelijkheden. Zo kunt u de leningsovereenkomst gemakkelijk aanpassen aan uw wensen en uw specifieke situatie. U zet in ieder geval deze onderwerpen in de leningsovereenkomst:

  • naam en adresgegevens van de geldverstrekker
  • naam en adresgegevens van de geldlener
  • het bedrag dat wordt uitgeleend
  • de looptijd van de lening en de manier van terugbetalen
  • de hoogte van de rente met vermelding of de rente per maand, per jaar en vooraf of achteraf is verschuldigd
  • de gevolgen voor als de geldlener niet aan zijn verplichtingen voldoet

Het model voor een akte bezitloos pandrecht op roerende zaken wordt gebruikt om ten behoeve van een financiering zekerheid te verstrekken op zaken die binnen de onderneming moeten blijven, zoals voorraden of inventaris. Normaal gesproken moet de verpande zaken binnen de macht van de pandhouders worden gebracht. Een bezitloos pandrecht is hierop een uitzondering. Op de zaken rust wel een pandrecht, maar de zaken blijven binnen de macht van de pandgever. Voorwaarde is wel dat de pandgever (de ondernemer) de zaken niet verkoopt, met uitzondering van verkoop in het kader van de normale bedrijfsvoering. De pandhouder mag dus wel de voorraden verkopen aan zijn klanten, maar niet de inventaris. Het pandrecht komt op de vervangende voorraden te rusten. Verder bevat dit model bepalingen over de verzekering en de feitelijke overdracht van de zaken aan de pandhouder, waardoor een vuistpand ontstaat.  In geval de pandgever in verzuim is geraakt met terugbetaling van de  lening of financiering, kan de panhouders overgaan tot verkoop van het verpande.

Naast een pandrecht is een positieve negatieve hypotheekverklaring ook een vorm van zekerheid. Door het afleggen van deze verklaring verbindt de schuldenaar zich een onroerende zaak niet te belasten met een hypotheek (negatief) of op eerste verzoek van schuldeiser een hypotheek te vestigen (positief).