Huurkoop van een onderneming

Referentie : OV 08

 21,00 ex. btw

Huurkoop van een gehele onderneming komt met name in de horeca voor en is een manier om een bedrijf te kopen als er onvoldoende middelen zijn om een bedrag ineens te voldoen. Bij huurkoop wordt de aankoop (mede) door de verkoper gefinancierd. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

De essentie van dit voorbeeldcontract voor de huurkoop van een onderneming  is dat de verkoper eigenaar van de activa en passiva blijft, totdat alle huurkooptermijnen zijn voldaan. Dit geeft de verkoper zekerheid. Dit model wordt met name in de horeca toegepast, maar is geschikt voor de huurkoop van alle soort ondernemingen. Overeenkomsten en vergunningen worden voor zover mogelijk bij overdracht op naam van koper gesteld. Dit model bevat daarnaast bepalingen over de termijnen van aflossing van de huurkoop, de overgang van het risico en de gevolgen van eerdere beëindiging. Als sprake is van personeel dient rekening gehouden te worden met de Wet Overgang Onderneming.

Teruggave activa bij einde huurkoop van een onderneming

Indien de huurkoper de termijnen niet meer kan betalen en de huurkoop eindigt voortijdig, dan moet de activa weer ter beschikking van de verkoper worden gesteld. De huurverkoper is immers eigenaar gebleven. Dit geeft de huurverkoper zekerheid, maar het zal in de praktijk niet eenvoudig zijn om de onderneming weer voort te zetten. Het feit dat de huurkoper de termijnen niet meer heeft kunnen betalen niet natuurlijk geen goed teken. Ook kan het lastig zijn om vergunningen weer op naam te krijgen.  Anderzijds is de huurkoper de reeds betaalde termijnen in beginsel kwijt, tenzij de huurverkoper door de teruggave van de activa en de reeds ontvangen termijnen in een betere vermogensstand is komen te verkeren. Hierbij kan rekening worden gehouden met eventueel verlies van goodwill, dat door de huurkoper is veroorzaakt.