Privacy Statement Zorg (conform AVG)

Referentie : ZO 05

 26,00 ex. btw

Dit is een model dat geschikt is om te gebruiken als Privacy Statement (privacyverklaring) in de zorgsector. Het voldoet aan de eisen van de AVG. Aantal pagina’s: 6

Meer informatie

Dit is een voorbeeld Privacy Statement Zorg AVG. Dit betekent dat deze privacyverklaring voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG verplicht betrokkenen te informeren  als er via een bestelformulier, website, webwinkel of op een andere manier persoonsgegevens worden verzameld.

Deze uitgebreide Privacy Statement Zorg AVG besteed ook aandacht aan de overige regels op het gebied van de privacy en het medisch beroepsgeheim, zoals de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Wet op de Beroepen in de Gezondheidszorg.

Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van organisaties zijn geen persoonsgegevens.

Daarnaast kent de AVG ook de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Voor de verwerking van bijzondere gegevens, waaronder dus gegevens over gezondheid, gelden nog strengere eisen in de AVG. Verstrekking aan derden is in beginsel alleen mogelijk met toestemming van de zorgvrager. Indien  geen sprake is van toestemming is verwerking praktisch alleen mogelijk onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die aan het beroepsgeheim is gebonden, of door een andere persoon die eveneens aan een geheimhoudingsplicht is gebonden.

Bovendien is sprake van samenloop van diverse andere wetten waarin bijvoorbeeld het beroepsgeheim en het recht op inzage worden geregeld.

Wanneer is een Privacy Statement Zorg verplicht?

Als u offline of online persoonsgegevens verzamelt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier, of als u een medisch dossier aanlegt dan bent verplicht om een privacyverklaring te gebruiken.  U stelt uw patiënten of cliënten hierdoor op de hoogte van de wijze waarop u omgaat met de persoonsgegevens, waaronder de medische gegevens van uw patiënten of cliënten.

Privacy Statement Zorg: recht op vergetelheid?

Op grond van de AVG heeft een betrokkenen het recht om al zijn persoonsgegevens te laten wissen. Dit zogenaamde recht van vergetelheid is niet mogelijk indien het gaat om gegevens die zijn opgenomen in een medisch dossier. Voor een medisch dossier geldt een bewaartermijn van tenminste 15 jaar. Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst kan een patient wel een verzoek indienen om zijn dossier geheel of gedeeltelijk te  vernietigen, maar de behandelaar kan dit weigeren indien sprake is van een aanmerkelijk belang van een ander om het dossier te bewaren.

Wat staat er nog meer in het Privacy Statement Zorg?

In een Privacy Statement worden in ieder geval de volgende zaken opgenomen:

  • Gegevens van het bedrijf dat de gegevens verwerkt;
  • Een specificatie van de verzamelde gegevens;
  • Het doel van de verwerking van de gegevens;
  • Met welke derden de gegevens worden gedeeld;
  • De omvang van het recht op inzage en het recht op ontvangst van een kopie van het medisch dossier;
  • Of sprake is van elektronische uitwisselingssystemen;
  • Indien de instelling een website heeft: het gebruik van cookies.

In onze webshop vind u ook een algemeen voorbeeld van een privacy statement (conform AVG) en een privacy statement voor kinderopvang.