Verwerkersovereenkomst (DPA) Engelstalig

Referentie : ICT 13

Dit is een Engelstalige verwerkersovereenkomst die voldoet aan alle vereisten die de AVG daaraan stelt. Besteedt u de verwerking van persoonsgegevens uit aan een verwerker? Dan bent u volgens de AVG (in het Engels: ‘GDPR’) verplicht om een schriftelijke verwerkersovereenkomst te sluiten. Deze overeenkomst wordt in het Engels Data Processing Agreement (DPA) genoemd. Aantal pagina’s: 8.

Meer informatie

Verwerkersovereenkomst DPA Engelstalig

Dit is een model van een verwerkersovereenkomst Engelstalig, in het Engels Data Processing Agreement (DPA) genoemd. De Verwerkersovereenkomst DPA Engelstalig bevat alle bepalingen die volgens de Nederlandse wetgeving vereist zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waaronder clausules over de geheimhouding, beveiliging, inschakelen van derden en aansprakelijkheid. Voorts is rekening gehouden met de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Meldplicht Datalekken die per 1 januari 2016 in werking is getreden.

Wanneer verplicht?

Op grond van de AVG is een verwerkersovereenkomst verplicht wanneer een partij het het verwerken van persoonsgegevens bij een andere partij uitbesteed. Schakelt uw verwerker een subverwerker in? Dat mag dat alleen met uw toestemming. U moet in dat geval op toezien dat de verwerkers een subverwerkersovereenkomst sluit met de subverwerker.

Vereisten AVG

De belangrijkste vereisten die de AVG stelt aan een verwerkersovereenkomst Engelstalig zijn de volgende:

  • Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld of verwerkt als daar een goede reden voor is. Of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van de gegevens;
  • Er mogen niet meer gegevens worden verwerkt dan strikt nodig is voor het uiteindelijke doel;
  • De gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor ze zijn verzameld;
  • De verantwoordelijke moet de betrokken burger laten weten wat hij met de gegevens gaat doen;
  • De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is;
  • Er moeten passende technische en organisatorische maatregelen worden om de persoonsgegevens te beschermen;
  • In bepaalde gevallen moet registratie van persoonsgegeven worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inhoud verwerkersovereenkomst Engels

Neem in de Engelse verwerkersovereenkomst een duidelijke omschrijving op van de diensten die de verwerker verleent en de persoonsgegevens die de bewerker daarbij verwerkt. Hierbij moet aandacht worden besteed aan de beveiliging van de gegevens en de toegang tot de gegevens.

Zorg dat afspraken worden opgenomen over de inhoud en de frequentie van de beveiligingsrapportages die de verwerker bij u aanlevert. Het is aan te raden om af te spreken dat u het recht heeft om de naleving van de beveiligingsmaatregelen door onafhankelijke deskundigen te laten vaststellen.

Op grond van de Wet meldplicht datalekken moet u afspraken opnemen op over de inhoud van rapportages over beveiligingsincidenten en datalekken. Daarbij moeten ook criteria voor rapportage van incidenten en de snelheid waarmee wordt gerapporteerd worden vastgelegd.

In onze webshop vindt u uiteraard ook een Nederlandstalige verwerkersovereenkomst.