Verzoek inzage persoonsgegevens

Referentie : VB 10

 13,00 ex. btw

In winkelmand

Dit is een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken om persoonsgegeven op te vragen op grond van het inzagerecht van artikel 35 Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens). In artikel 35 Wbp staat dat een ieder in beginsel in de gelegenheid moet zijn om na te kunnen gaan of zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Met deze brief doet u een schriftelijk verzoek inzage persoonsgegevens bij een bedrijf of instelling die uw persoonsgegeven (heeft) bewerkt. Op grond van artikel 35 Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegeven) moet het bedrijf of de instelling vervolgens binnen 4 weken na uw verzoek inzage persoonsgegevens laten weten of uw persoonsgegevens zijn gebruikt, en zo ja:

  • om welke gegevens het gaat;
  • wat het doel is van het gebruik;
  • aan wie u de gegevens eventueel heeft verstrekt;
  • wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is.

Het recht op inzage betreft overigens alleen inzage in uw eigen gegevens, er bestaat dus geen inzagerecht op informatie over anderen.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op het inzagerecht. Wij noemen de volgende:

  • interne notities die de persoonlijke gedachten van medewerkers van de verantwoordelijke bevatten en die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad  vallen niet onder het inzagerecht (artikel 2 lid 2 onder a WBP);
  •  indien dat noodzakelijk is in het belang van “de bescherming van de betrokkenen of van de rechten en vrijheden van anderen” (artikel 43 aanhef onder e WBP) kan het inzagerecht buiten toepassing worden gelaten;
  •  geen inzage hoeft te worden verstrekt indien de WBP niet van toepassing is omdat het inzage in een individueel dossier betreft dat niet als een bestand in de zin van artikel 2 lid 1 WBP kan worden gekwalificeerd;
  • indien een derde bedenkingen heeft tegen de inzage aan betrokkene (artikel 35 lid 3 WBP) mag inzage worden geweigerd.

Verzoek inzage persoonsgegevens

Indien geen uitzondering van toepassing is en u de persoonsgegevens vervolgens niet mocht ontvangen, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank of Autoriteit Persoonsgegevens die vragen om de onderneming of instelling te veroordelen tot afgifte van de persoonsgegeven . Indien inzage wordt geweigerd door een bestuursorgaan, dan kunt u bij het bestuursorgaan zelf een bezwaarschrift indienen.