Sleutelverklaring woning

Referentie : BW 02

 10,00 ex. btw

Als een woning wordt verkocht dan bestaat soms de behoefte om de sleutel eerder te ontvangen dan bij de notaris. Bijvoorbeeld om alvast te beginnen met verbouwingswerkzaamheden. In een sleutelverklaring leggen partijen de daarover gemaakte afspraken vast. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Dit is een voorbeeld sleutelverklaring woning. Een sleutelverklaring is een overeenkomst tussen een koper en een verkoper van een woning in de situatie dat de koper het feitelijk bezit van de woning verkrijgt voordat de juridische levering heeft plaatsgevonden. In een sleutelverklaring wordt vastgelegd dat, wanneer en onder welke voorwaarden een sleutel wordt overgedragen.

Voorbeeld sleutelverklaring woning

In dit voorbeeld sleutelverklaring woning is een aantal standaardafspraken opgenomen.

  1. Ten eerste de afspraak dat de lasten die zijn verbonden aan de onroerende zaak (premie van de opstalverzekering en energiekosten) vanaf de datum van de sleutelverklaring voor rekening van koper komen. Indien hier geen afspraken over worden gemaakt is de hoofdregel dat deze kosten voor rekening van de verkoper komen totdat de onroerende zaak via de notaris is geleverd.
  2. Ten tweede is afgesproken met welk doel de sleutel te beschikking wordt gesteld en dat geen ander gebruik dan voor dat doel is toegestaan.
  3. Ten derde is afgesproken dat het risico van de onroerende zaak vanaf moment van sleuteloverdracht overgaat op koper.
  4. Ten vierde is een bepaling opgenomen over de aansprakelijkheid voor de schade die tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de onroerende zaak kan ontstaan, waarbij koper verkoper vrijwaart voor alle mogelijke aanspraken in dat verband van derden jegens verkoper.

Risico’s

Een sleutelverklaring opstellen is niet zonder risico´s. Het is belangrijk dat partijen afspraken maken over de vraag wie de woning verzekert en voor wiens rekening bepaalde kosten (bijvoorbeeld gas, water licht en OZB) komen. Verder is het van belang om aandacht te besteden aan de situatie dat de koop niet doorgaat. De verkoper kan dan met een woning blijven zitten die half is opgeknapt. Indien sprake is van een hypotheek bij de bank, dan moet de bank toestemming geven voor het in gebruik geven van de woning.

Let op dat de sleuteloverdracht ertoe kan leiden dat de economische eigendom wordt overgedragen aan de koper. Een economische overdracht moet worden gemeld bij de belastingdienst. Kortom, er kleven nogal wat risico’s aan een sleuteloverdracht. Wilt u toch een sleuteloverdracht dan kan dit model van een sleutelverklaring als handvat worden gebruikt. Dit model is opgesteld door een advocaat met veel ervaring op het gebied van vastgoed en huurcontracten.

Voorbehoud

Let erop dat in koopovereenkomsten vaak een voorbehoud is opgenomen. Indien er niet aan een bepaalde voorwaarde (bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypothecaire lening) is voldaan, dan kan de koopovereenkomst worden ontbonden. Zulke voorbehouden kunnen als gevolg hebben dat de verkoop van de onroerende zaak uiteindelijk toch niet door gaat.

Voordat er een sleutelverklaring wordt opgesteld moeten beide partijen dus zeker weten dat er geen beroep meer kan worden gedaan op een voorbehoud. Doen partijen dit niet, dan kan de situatie ontstaan dat de koper al werkzaamheden verricht aan de onroerende zaak, terwijl de levering helemaal niet door gaat en hij dus geen eigenaar wordt. Dit is een onwenselijke situatie die beide partijen moeten zien te voorkomen.