Verschil tussen garantie en warranty

8 oktober 2020 Door: Ruben Groeneveld

Een veelgebruikt Engelse vertaling voor ‘garantie’ is ‘warranty’. Toch verschillen deze woorden in betekenis van elkaar. Dit verschil komt doordat het Nederlandse recht valt binnen het civil law stelsel, en het Anglo-Amerikaanse recht binnen het common law stelsel.

Garantie(s)

In het Nederlandse recht wordt met een garantie bedoeld dat een partij ergens voor instaat. In de volksmond wordt met de term garantie vaak gedoeld op de fabrieksgarantie voor producten. Dit is de garantie die een fabrikant geeft op haar producten. Deze garantie moet niet worden verward met de verplichte wettelijke garantie, ook wel het conformiteitsvereiste genoemd. Deze garantie houdt in dat een gekocht product deugdelijk moet zijn en moet voldoen aan wat de koper er redelijkerwijs van mag verwachten. Is dit niet het geval, is dan rust op de verkoper de plicht het product te repareren, vervangen of de koopprijs terug te betalen.

Naast de garantie voor producten kom je in het Nederlandse recht de term garanties tegen. Garanties zie je vaak terug bij de verkoop van bedrijven. De garanties zijn de verklaringen die de verkoper geeft dat bepaalde feiten en omstandigheden kloppen: hij staat daarvoor in. Een garantie die vaak wordt gegeven is de balansgarantie: de verkoper geeft de garantie af dat de balans en de winst- en verliesrekening klopt.

Warranty

In het Anglo-Amerikaanse recht kán een warranty hetzelfde betekenen als een garantie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een limited warranty for product (link). Het Engelse woord warranty heeft echter een veel uitgebreidere betekenis dan het Nederlandse woord garantie. In het Anglo-Amerikaanse recht is een warranty namelijk ook een woord voor een contractbepaling. Er worden in Anglo-Amerikaanse recht twee soorten contractbepalingen onderscheiden, namelijk de conditions en de warranties. Een condition is een bepaling die tot de kern van de overeenkomst behoort, zoals de verplichting tot het verkopen van producten in ruil voor een bepaalde koopsom. Warranties zijn de iets minder kernachtige bepalingen van het contract. Een warranty is vaak een verklaring, belofte, of een toezegging dat een mededeling juist is en dat de andere partij daarop mag vertrouwen. In het Anglo-Amerikaanse recht kleven aan het verbreken van een condition en een warranty verschillende rechtsgevolgen.

Warranty for product

Klik hier voor ons Engelstalige voorbeeld warranty for product.