Het verstrekken van precontractuele informatie (Tiketa-arrest)

23 maart 2023 Door: Cerena de Vries

In eerdere blogs zijn de precontractuele informatieverplichtingen al behandeld en de sancties die rusten op het niet nakomen van deze verplichtingen, aan de hand van die twee blogjes weet u: welke informatie u moet verstrekken aan de consument en waarom het belangrijk is om dit zorgvuldig na te komen wanneer u kijkt naar de sancties. Maar hoe verstrekt u deze informatie correct? Zijn de algemene voorwaarden hiervoor een optie?

Algemene voorwaarden, u ziet ze overal en zijn bijna niet meer weg te denken uit het handelsverkeer. Ze bieden een handige manier om op korte termijn veelvoudig overeenkomsten te sluiten doordat er niet telkens nieuwe contractvoorwaarden hoeven te worden opgesteld en onderhandeld. Maar het gebruiken van algemene voorwaarden is streng gereguleerd, zeker wanneer het gaat om een overeenkomst met een consument. De algemene voorwaarden moeten (op zijn laatst) aan de consument worden verstrekt op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. De algemene voorwaarden moeten in duidelijke en begrijpelijke taal worden opgesteld.

Het Tiketa-arrest uit 2022 van het Europese Hof van Justitie is belangrijk geworden voor het bepalen of en hoe precontractuele informatieverplichtingen in de vorm van algemene voorwaarden mogen worden verstrekt  de consument. Het hof heeft in dit arrest bepaald dat het toegestaan is om verplichte precontractuele informatie (alleen) te vermelden in de algemene voorwaarden. Wel moet er dan aan de in het arrest gegeven eisen worden voldaan:

  • De informatie uit artikel 6 lid 1 van richtlijn 2011/83 dient te worden medegedeeld aan de consument vóórdat de overeenkomst aangegaan wordt, en dient na het sluiten van de overeenkomst aan de consument ter beschikking worden gesteld op een duurzame gegevensdrager;
  • Na het sluiten van de overeenkomst moet de consument een bevestiging krijgen op een duurzame gegevensdrager, waarbij ook de in artikel 6 lid 1 genoemde informatie wordt bevestigd, tenzij deze informatie reeds op een duurzame gegevensdrager aan de consument is verstrekt voor het aangaan van de overeenkomst;
  • De verplichte precontractuele informatie moet op duidelijke en begrijpelijke wijze ter kennis worden gebracht aan de consument;
  • De consument moet op actieve wijze zijn goedkeuring verlenen van de precontractuele informatie, bijvoorbeeld door op een knop te drukken om te bevestigen dat de consument akkoord is met de informatie/voorwaarden;

Het ter beschikking stellen op een duurzame gegevensdrager betekent dat de consument in staat is gesteld op de informatie op te slaan zodat dit het mogelijk maakt om in de toekomst nog te kijken naar deze informatie. Het enkel weergeven van de algemene voorwaarden bij het sluiten van het contract is dus niet voldoende om hieraan te voldoen. De gegevens moeten achteraf nog te raadplegen zijn door de consument, bijvoorbeeld door deze per mail toe te sturen.