Weens Koopverdrag en toepasselijkheid van algemene voorwaarden

29 maart 2017 Door: Lucas van Gilst

Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden. Als ondernemers in verschillende landen zijn gevestigd, besteden zijn vaak weinig aandacht aan de vraag of de door hen gehanteerde algemene voorwaarden wel van toepassing zijn. Dit resulteert erin dat bij een rechtsgeschil tussen partijen de algemene voorwaarden vaak niet toepasselijk zijn. Een voorbeeld daarvan is de verkoop van roerende zaken van een Italiaanse leverancier aan een Nederlandse afnemer.

Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag is van toepassing op een koopovereenkomst van roerende zaken tussen de Italiaans leverancier aan de Nederlandse afnemer indien zij de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag niet hebben uitgesloten en de leverancier en de afnemer geen consumenten zijn. Let op dat het Weens Koopverdrag ook van toepassing is indien partijen een rechtskeuze hebben gemaakt voor het recht van een lidstaat (bijvoorbeeld Italiaans recht) en het Weens Koopverdrag niet uitsluiten.

Opinion 13 Advisory Council

Veel leveranciers hanteren algemene voorwaarden en verklaren die toepasselijk op de koopovereenkomst van partijen. In onze zijn dit soort algemene voorwaarden, voor de levering van producten (roerende zaken) te koop, dit gaat om model AV 06. Niet iedereen is zich er van bewust dat volgens opinion 13 van het CISG Advisory Council algemene voorwaarden alleen onderdeel gaan uitmaken van een koopovereenkomst indien ze: i. zijn aanvaard en ii. de andere partij voldoende mogelijkheid had om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Aanvaarding kan door bijvoorbeeld door het accepteren van een order waarin naar de algemene voorwaarden wordt verwezen. Kennisneming kan bijvoorbeeld door de algemene voorwaarden via e-mail toe te sturen. Een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden op het briefpapier of de website van de afnemer – wat in de praktijk vaak gebeurt – is onvoldoende. Dit is dus een verzwaring ten opzichte van Nederlands recht waarbij de verwijzing naar algemene voorwaarden in internationale gevallen voldoende is.

Taal van de algemene voorwaarden

Veel leveranciers stellen hun contracten naast de eigen taal ook op in de Engelse taal. Dat geldt vaak niet voor de algemene voorwaarden die vaak alleen in de eigen taal zijn opgesteld. Leveranciers die dat doen lopen het risico dat de algemene voorwaarden alsnog niet van toepasselijk zijn. De reden hiervan is dat verschillende Europese rechters hebben uitgemaakt dat algemene voorwaarden in de taal van de wederpartij ter hand gesteld moeten worden aan die wederpartij, althans in een taal die haar bekend is.

Tenslotte

De vraag of algemene voorwaarden van toepassing zijn, moet altijd worden beantwoord aan de hand van het Weens Koopverdrag indien sprake is van een internationale koopovereenkomst. Dit geldt ook als de algemene voorwaarden de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitsluiten. Het Weens Koopverdrag gaat namelijk altijd vóór op Europees privaatrecht, bijvoorbeeld de Rome I Verordening.