Wetsvoorstel Wet vaste huurcontracten

28 juni 2023 Door: Cerena de Vries

In september 2022 is er een wetsvoorstel ingediend door de Kamerleden Nijboer (PvdA) en Grinwis (CU) om tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten af te schaffen en vaste huurcontracten weer de norm maken. Dit voorstel is uitgebreid en omvat nu ook het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor onzelfstandige woonruimten (bijvoorbeeld: studentenkamers). De mogelijkheid om met huurders een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten (voor maximaal twee jaar) bestond pas sinds juli 2016, toch is de kamer het er met een meerderheid over eens dat dit teruggedraaid moet worden. Het wetsvoorstel is dus ook aangenomen in mei 2023. Het doel: huurders beschermen tegen de negatieve gevolgen van de woningnood en ongelijke machtsposities. Dit blog bespreekt dit wetsvoorstel en gaat in op wat het wetsvoorstel inhoudt en wanneer deze wetgeving op uw gehuurde of verhuurde woning van toepassing is.

Wat was het idee achter de wetswijzing in 2016?

De toenmalige Minister had het idee het een vergroting van het aanbod huurwoningen zou opleveren wanneer er meer mogelijkheden waren om woningen tijdelijk te verhuren. Vaste huurcontracten zouden de norm blijven, maar tijdelijk verhuren moest ook mogelijk worden.

De wetswijzing bleek niet het gewenste effect te hebben. Sinds de inwerkingtreding van de wet zijn meer dan de helft van de afgesloten huurcontracten door particuliere verhuurders van een tijdelijk karakter. Tijdelijke huurcontracten hebben niet gezorgd voor meer doorstroming, maar hebben vooral negatieve gevolgen: de huurprijzen stijgen sneller, de leefbaarheid van buurten verslechtert en huurders ervaren onzekerheid doordat verhuurders het tijdelijke contract soms gebruiken als machtsmiddel.

Wat houdt de komende wetswijzing in?

De voorgestelde wetswijziging leidt ertoe dat verhuurders voortaan in principe alleen nog vaste huurcontracten kunnen aanbieden, met andere woorden: huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd. In feite is de wet dus gewoon teruggedraaid.

Aleen onder bepaalde specifieke omstandigheden is tijdelijke verhuur nog wel toegestaan:

  • De verhuurder of vorige huurder betrekt de woning opnieuw (tussenhuur/diplomatenclausule);
  • Vijfjarige doelgroepcontracten kunnen worden afgesloten op basis van specifieke categorieën voor dringend eigen gebruik, zoals jongeren, studenten, promovendi, ouderen en gehandicapten;
  • Verhuur voor een korte periode, zoals vakantieverhuur;
  • Verhuur om onnodige leegstand te voorkomen en te verminderen op basis van artikel 15 en 16 van de Leegstandswet;
  • Algemene tijdelijke verhuur van maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte. Hier gaat het om bijvoorbeeld “campus-contracten” die de duur van de studie omvatten waarna oud-studenten plaatsmaken voor nieuwe.

Wat is de stand van zaken?

De wet is aangenomen door de Tweede Kamer in mei 2023 waarbij een paar amendementen zijn aangenomen. Vervolgens gaat het wetsvoorstel nog naar de Eerste Kamer waar het ook behandeld zal worden en een stemming volgt. Het is dus nog niet bekend wanneer deze wet in gaat. De stand van zaken ten aanzien van het wetsvoorstel is hier te volgen.