Algemene Voorwaarden

 

Download de algemene voorwaarden

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. en de koper die een product of dienst afneemt via de online webshop van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Artikel 2 – Het aanbod

Het aanbod van Beverwijk van Gilst Advocaten B.V. op de webshop is vrijblijvend. Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. is gerechtigd het aanbod te allen tijde te wijzigen of aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze zoveel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. niet.

Alle afbeeldingen, specificaties of andere gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 3 – De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 4 – Uitsluiting herroepingsrecht

De producten of diensten die via de webshop van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. kunnen worden gekocht betreffen digitale inhoud. Het wettelijke herroepingsrecht voor de koper is uitgesloten.

Artikel 5 – De prijs

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk –en/of zetfouten. Voor de gevolgen van druk –en/of zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en/of zetfouten is Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 6 – Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom op de producten of diensten die worden aangeboden via de webshop behoren toe aan Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V.

Koper zal de producten of diensten die hij via de webshop van Beverwijk Van Gilst Advocaten heeft gekocht uitsluitend toepassen voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om deze producten of diensten voor andere commerciële doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen of op andere wijze te exploiteren. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. schriftelijk of per e-mail te worden gemeld. 

De producten en diensten die via de webshop van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. worden geleverd zijn modellen en geen maatwerk. Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten of diensten voor de individuele toepassing door de koper. Iedere aansprakelijkheid voor het product of de dienst eindigt indien koper de producten of diensten heeft aangepast en/of bewerkt of door derden heeft laten aanpassen en/of bewerken

De aansprakelijkheid van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. komt. 

Indien Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. voor de schade geen dekking heeft onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. beperkt tot het door koper betaalde bedrag voor het product of de dienst.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V.

Bij Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de kantoorklachtenregeling van Beverwijk Van Gilst Advocaten.

Een klacht schort de verplichtingen van partijen niet op.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V., zal Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. naar haar keuze de geleverde producten of diensten kosteloos vervangen of de koopprijs retourneren.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op overeenkomsten tussen Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V. en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Geschillen zullen worden beslecht door de rechter van de vestigingsplaats van Beverwijk Van Gilst Advocaten B.V., tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.