Algemene Voorwaarden

Download de Algemene Voorwaarden (PDF)

1. Algemeen

1.1 Verkoper is Voorbeeldcontract.nl, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56472757.

1.2 Koper is de partij die documenten heeft gekocht via de webshop van Voorbeeldcontract.nl.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Verkoper en Koper tot stand zijn gekomen.

2. Gebruik

2.1 Voorbeeldcontract.nl spant zicht maximaal in de juridische documenten up-to-date te houden. Hiervoor maakt Voorbeeldcontract.nl gebruik van kennispartners. De kennispartners worden zorgvuldig geselecteerd en beschikken over ervaren advocaten en/of juristen, die de relevante wijzigingen ten aanzien van wet- en regelgeving bijhouden en de documenten regelmatig aanpassen.

2.2 Alle documenten en adviezen zijn gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving. Als Koper deze documenten gebruikt buiten Nederland of indien buitenlands recht wordt toegepast op deze documenten, is dat voor eigen risico.

2.3 Koper kan Verkoper verzoeken om ondersteuning bij de controle of het op maat maken van het document, welk verzoek door Verkoper zal worden doorgeleid naar een kennispartner van Verkoper.

2.4 Koper kan via Voorbeeldcontract.nl een account aanmaken, waarin een overzicht van de door Koper bestelde of gegenereerde documenten is opgenomen. Een account is persoonlijk en mag niet door derden worden gebruikt. Een account wordt door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord afgeschermd voor onbevoegden. Koper dient het wachtwoord strikt geheim te houden. Alle handelingen op het account die na aanmelding met de gebruikersnaam en het wachtwoord plaatsvinden, worden geacht door Koper of met instemming van Koper te zijn verricht.

2.5 Voorbeeldcontract.nl mag niet worden gebruikt voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden. In geen geval is het toegestaan gegevens, documenten of bestanden aan Voorbeeldcontract.nl toe te voegen die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische of discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden.

2.6 Voorbeeldcontract.nl mag niet op een zodanige wijze worden gebruik dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan Voorbeeldcontract.nl of derden. In het bijzonder mogen geen virussen via Voorbeeldcontract.nl worden verspreid, dan wel op andere manieren apparaten of systemen worden verstoord van Voorbeeldcontract.nl of derden.

2.7 Voorbeeldcontract.nl heeft te allen tijde het recht om een account (tijdelijk) te blokkeren, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling of waarschuwing. Dit kan plaatsvinden als Voorbeelcontract.nl het redelijke vermoeden heeft dat met een account in strijd wordt gehandeld met de wet of deze algemene voorwaarden.

3. Betaling

3.1 Voor een document is de vergoeding verschuldigd die bij het betreffende document staat vermeld. De vergoeding is altijd exclusief BTW. Betaling vindt vooraf plaats, via de betaalmethoden die tijdens het bestelproces worden weergegeven.

3.2 Facturatie van de vergoeding geschiedt op elektronische wijze. De factuur zal als PDF beschikbaar worden gesteld en per e-mail naar Koper gestuurd of aan de gastaccount worden toegevoegd.

4. Advies of maatwerk

4.1 Koper kan na de bestelling van een document via Voorbeeldcontract.nl om advies of maatwerk vragen, bijvoorbeeld om een door Koper gegenereerd of ingevuld document te laten controleren of op maat te maken. Juridische adviezen of maatwerk wordt uitgevoerd door een kennispartner van Voorbeeldcontract.nl.

4.2 Indien een Koper verzoekt om juridisch advies of maatwerk zal Voorbeeldcontract zorgen dat de betreffende kennispartner contact opneemt met Koper. Als er een overeenkomst tot stand komt tussen Koper en de kennispartner gelden de voorwaarden van de kennispartner, en niet deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Voorbeeldcontract is niet aansprakelijk voor de resultaten van het werk dat in opdracht van een Koper wordt uitgevoerd door een kennispartner. Als Koper ontevreden is over de werkzaamheden van een kennispartner zal hij Voorbeeldcontract.nl daarvan op de hoogte stellen, zodat Voorbeeldcontract.nl toezicht kan houden op de kwaliteit van haar kennispartners.

5. Herroeping en garantie

5.1 Het wettelijke herroepingsrecht voor een Koper die als consument kan worden beschouwd is uitgesloten, aangezien Verkoper digitale inhoud levert, anders dan op een materiële drager.

5.2 Als Koper niet tevreden is over het document, dan heeft Koper de mogelijkheid om binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling het aankoopbedrag terug te vragen. Voorbeeldcontract.nl zal in de gelegenheid worden gesteld de eventuele tekortkoming in het document te herstellen of een vervangend document te leveren, maar Koper is niet verplicht om dit aanbod te accepteren. Als Koper aanspraak maakt op terugbetaling, zal Koper het document niet meer gebruiken.

6. Privacy

Voorbeeldcontract.nl gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van Koper en zal de gegevens die Koper invult vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar het Privacy Statement op de website van Voorbeeldcontract.nl.

7. Geheimhouding

7.1 Partijen zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de Opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

7.2 Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

8. Intellectuele eigendom

8.1 De auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom op door Voorbeeldcontract.nl geleverde documenten berusten bij Voorbeeldcontract.nl of haar kennispartners. Koper verkrijgt alleen het recht het gekochte document te gebruiken voor eigen doeleinden. Het is niet toegestaan om met de gekochte documenten van Voorbeeldcontract.nl zelf als aanbieder van deze documenten op te treden en daarmee te concurreren met Voorbeeldcontract.nl.

8.2 Koper krijgt bij aanschaf van een document zonder gebruik van de generator een downloadlink waarmee het document onbeperkt kan worden gedownload, totdat het document door Voorbeeldcontract.nl is vernieuwd of geüpdatet (bijvoorbeeld in verband met wetswijzigingen).

8.3 Koper kan bij de aanschaf van een document met gebruik van de generator gedurende drie weken hetzelfde document opnieuw genereren. Na verloop van deze drie weken vervalt de mogelijkheid om hetzelfde document opnieuw te genereren.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Verkoper is beperkt tot EUR 1.000,– per gekocht document.

9.2 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is:

a. dat Koper de schade uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij Verkoper heeft gemeld, en

b. dat Koper geen inhoudelijke wijzigingen in de originele tekst van het document heeft aangebracht.

9.3 Koper is zelf verantwoordelijk om te bepalen of het document bij zijn situatie past. Verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor wijzigingen in het document die door Koper zelfstandig worden aangebracht.

9.4 Indien Koper een document met gebruik van een generator heeft gekocht, is de inhoud van het gegenereerde document mede afhankelijk van de wijze waarop Koper de vragen heeft beantwoord. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop Koper deze vragen heeft beantwoord. Verkoper garandeert niet het gegenereerde document van toepassing is op de situatie van Koper.

9.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill of reputatieschade, en schade door bedrijfsstagnatie.

10. Overmacht

Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen in ieder geval verstaan: oorlog, terrorisme, in- of uitvoerverboden, overheidsmaatregelen die uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of kostbaarder maken, werkstakingen, brand, epidemieën, verkeersopstoppingen en valutawijzigingen. Verkoper kan ook een beroep doen op overmacht indien de betreffende omstandigheden zich voordoen bij de kennispartner van wie Verkoper de documenten betrekt.

11. Klachten

Indien Koper niet tevreden is over de dienstverlening van Verkoper kan hij/zij een klacht tegen Verkoper indienen. De klachtenregeling staat vermeld op Voorbeeldcontract.nl en kan via deze link worden geraadpleegd. Indien een klacht niet tot een oplossing leidt, ontstaat een geschil dat Koper kan voorleggen aan de rechter.

12. Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 De rechter binnen het arrondissement waar Verkoper is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Koper en Verkoper kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

12.2 Alle rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.