Bruikleenovereenkomst woning

Referentie : BB 02

 21,00 ex. btw

Wanneer een woning tijdelijk wordt bewoond en daar geen tegenprestatie (huurpenningen) voor wordt gevraagd is sprake van bruikleen. Om te voorkomen dat de gebruiker zich op huurbescherming beroept, is het belangrijk om de afspraken over het gebruik schriftelijk vast te leggen, daarin voorziet dit voorbeeld bruikleenovereenkomst woning. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

In dit voorbeeld Bruikleenovereenkomst Woning zijn naast het recht dat de gebruiker wordt gegeven om de woning te gebruiken een aantal verplichtingen voor de gebruiker opgenomen. Bijvoorbeeld de plicht van de gebruiker om als goed huisvader voor de woning te zorgen en deze te onderhouden en de afspraak dat kosten voor normaal gebruik en onderhoud (verzekeringen, gas, water, licht, etc.) voor rekening van de gebruiker komen.

Verschil tussen bruikleen en huur

Pas op dat een bruikleenovereenkomst als huurovereenkomst zal worden gekwalificeerd indien de huurder voor het gebruik een bepaalde tegenprestatie is verschuldigd. Het doorbelasten van energie- en servicekosten zoals opgenomen in het voorbeeld Bruikleenovereenkomst Woning wordt niet gerekend als tegenprestatie voor het gebruik van de onroerende zaak. In een bruikleenovereenkomst als huurovereenkomst wordt gekwalificeerd (de betiteling van het document is daarbij niet doorslaggevend) krijgt de huurder automatisch huurbescherming. Daar komt bij dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet eindigt na afloop van de termijn. Een huurovereenkomst voor woonruimte moet namelijk altijd worden opgezegd. Het opnemen van een einddatum van de huur geeft alleen aan wanneer er door de verhuurder op zijn vroegst kan worden opgezegd.

Voorbeeld bruikleenovereenkomst woning

Een huurovereenkomst eindigt pas zodra de huurder vrijwillig instemt met de huuropzegging of  indien de rechter een beëindigingvordering heeft toegewezen en deze beslissing onherroepelijk is. Wanneer een bruikleenovereenkomst eindigt, kan de gebruiker, in geval de onroerende zaak woon- of winkelruimte betreft, geen aanspraak maken op huurbescherming of bij bedrijfsruimten een ontruimingsbescherming. Wanneer een gebruiker de in bruikleen gegeven onroerende zaak niet ontruimt en in gebruik houdt, gebruikt hij deze zonder rechtsgeldige titel en kan door de bruikleengever bij de voorzieningenrechter een titel tot ontruiming van de gebruiker gevorderd worden.

Notarieel vastleggen?

Indien een bruikleengever er belang bij heeft dat een gebruiker aan het einde van de overeengekomen bruikleenperiode ook daadwerkelijk de in bruikleen gegeven woning ontruimt, kan gekozen worden om de bruikleenovereenkomst vast te laten leggen in een notariële akte. Wanneer de gebruiker het pand niet op de overeengekomen termijn mocht ontruimen, kan de notariële akte als executoriale titel worden gebruikt om via de deurwaarder de gebruiker uit pand te laten ontruimen.