Consultancy Overeenkomst Engelstalig

Referentie : ZZP 07

Dit Engelstalige model van een Consultancy Overeenkomst is geschikt voor een ZZP’er die als natuurlijk persoon in opdracht van een onderneming of instelling buiten dienstbetrekking werkzaamheden verricht. Aantal pagina’s: 9

Meer informatie

Consultancy Overeenkomst Engelstalig: overeenkomst van opdracht

Het Consultancy Overeenkomst Engelstalig is een overeenkomst van opdracht waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor de andere partij (opdrachtgever). De opdracht bestaat uit het verrichten van werkzaamheden die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

Een veel voorkomende overeenkomst van opdracht is de Consultancy Overeenkomst. Dit is de overeenkomst waarbij een natuurlijk persoon (vaak een ZZP-er) in opdracht van een bedrijf of instelling consultancy-werkzaamheden verricht.

Verschil Consultancy Overeenkomst en arbeidsovereenkomst

De tegenprestatie van het uitvoeren van de opdracht is loon (niet zijnde loon in de fiscale zin van het woord). Deze overeenkomst lijkt soms erg op een arbeidsovereenkomst, maar is niet helemaal hetzelfde. De overeenkomst van opdracht onderscheid zich van de arbeidsovereenkomst door het ontbreken van de gezagsverhouding. In dit model worden de afspraken die u daarover maakt schriftelijk vastgelegd, omdat het ook voor de Belastingdienst duidelijk zichtbaar moet zijn dat de opdrachtnemer niet in loondienst is.

Als er in de praktijk toch sprake is van ondergeschiktheid, dan lopen opdrachtgever en opdrachtnemer het risico dat de overeenkomst met terugwerkende kracht wordt aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat er alsnog loonbelasting wordt geheven van de opdrachtgever. In dit model is het risico hiervoor bij de opdrachtnemer gelegd, want er is dan immers bij hem ten onrechte geen loonbelasting ingehouden.

In deze webshop vindt u ook een Nederlandstalige Consultancy Overeenkomst. Let op: dit is geen letterlijke vertaling van de Engelse versie.