Overeenkomst portretrecht AVG

Referentie : AR 13

 21,00 ex. btw

Overeenkomst portretrecht voor het geval werknemer wordt geportretteerd voor website of bedrijfsfilm. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

In de Overeenkomst portretrecht AVG geeft een werknemer toestemming voor het gebruik van de door of namens de werkgever gemaakte opnamen en verklaart hij/zij af te zien van het portretrecht, zonder afstand te doen van zijn of haar rechten op grond van de AVG.

Indien iemand herkenbaar staat afgebeeld op een foto of in een film, dan heeft deze persoon rechten in verband met het portretrecht. Dit portretrecht is geregeld in de Auteurswet.

Onder herkenbaar wordt niet alleen het gezicht van de geportretteerde verstaan, maar lichaamshouding of de omgeving kan ook een rol spelen. Een persoon die van de achterzijde wordt gefotografeerd kan voor anderen toch herkenbaar zijn. Ook dan is sprake van het portretrecht.

Overeenkomst portretrecht: wanneer?

Het komt steeds vaker voor dat werknemers figureren in bedrijfsfilms of met een portretfoto op de website van de onderneming of instelling staan afgebeeld. Als er sprake is van portretrecht van een werknemer, dan heeft dat tot gevolg dat de foto of de filmbeelden niet gepubliceerd mogen worden zonder de toestemming van deze werknemer. Door ondertekening van de Overeenkomst portretrecht gaat de werknemer schriftelijk akkoord met het gebruik van een foto of filmbeelden ten behoeve van het bedrijf.

Overeenkomst portretrecht AVG

Een foto of filmbeelden van een werknemer kan als een persoonsgegeven worden beschouwd. Op het gebruik van portretfoto’s van medewerkers door werkgever, bijvoorbeeld voor de website van werkgever of intranet is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit betekent dat de medewerker te allen tijde zijn of haar toestemming kan intrekken en dat hij/zij recht heeft de foto’s te laten verwijderen uit de databestanden van de werkgever.

Overeenkomst portretrecht: voorwaarden

In een Overeenkomst portretrecht wordt onder meer vastgelegd voor welke doeleinden de foto of film gebruikt mag worden, bijvoorbeeld voor reclame of marketing van producten of diensten van het bedrijf. Verder wordt vermeld voor welke duur de toestemming geldt, of sprake zal zijn van naamsvermelding en of de werknemer recht heeft op een vergoeding. De werknemer doet expliciet afstand van zijn of haar portretrechten, maar niet van zijn of haar rechten op grond van de AVG.

Vaak wil het bedrijf of de instelling de vrijheid hebben om zelf te bepalen op welke wijze de beelden worden vormgegeven. Aan de werknemer wordt vaak het recht gegeven om de beelden ook zelf te gebruiken, bijvoorbeeld voor social media of linkedin.