Algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen: mag dat?

12 oktober 2017 Door: Richard Beverwijk

Een vraag die door veel ondernemers wordt gesteld: mag ik mijn algemene voorwaarden tussentijds wijzigen?

Mag je algemene voorwaarden tussentijds wijzigen?

Het antwoord op deze vraag hangt van een aantal omstandigheden af.

Eenmalige producten of diensten

Nieuwe algemene voorwaarden gaan gebruiken is gemakkelijk als een leverancier eenmalige producten of diensten levert. Bij elke nieuwe bestelling is tevens sprake van een nieuwe overeenkomst, zodat je voor iedere nieuwe bestelling nieuwe algemene voorwaarden mag gaan gebruiken.

Duurovereenkomst

Het wordt ingewikkelder als sprake is van een duurovereenkomst, bijvoorbeeld de levering van diensten voor een bepaalde of onbepaalde periode. Tijdens de looptijd van deze overeenkomst kun je niet zomaar de algemene voorwaarden vervangen door nieuwe algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden maken immers deel uit van de overeenkomst, en door nieuwe algemene voorwaarden te gaan gebruiken wijzig je eenzijdig de inhoud van de overeenkomst. Het wijzigen van deze overeenkomst is alleen toegestaan met instemming van de wederpartij.

Oplossing: eenzijdig wijzigingsbeding

Bij duurovereenkomsten zul je dus in beginsel de contractant om toestemming moeten vragen voor het wijzigen van de algemene voorwaarden. Je kunt dit oplossen door te zorgen dat bij aanvang van de duurovereenkomst al een eenzijdig wijzigingsbeding in het contract of de algemene voorwaarden is opgenomen. Hierdoor stemt de contractant op voorhand in met een wijziging van de algemene voorwaarden. De toekomstige wijziging maakt dus al deel uit van de duurovereenkomst.

Beperking

Indien de contractant geen bedrijf is maar een consument, dan zit er een beperking aan het gebruik van het eenzijdig wijzigingsbeding. Op grond van artikel 6:237 sub c BW (de zogenaamde grijze lijst) is een eenzijdig wijzigingsbeding in een contract met een consument alleen toegestaan indien daarbij expliciet is bepaald dat de consument het recht heeft om de overeenkomst tussentijds te beëindigen, als door de wijziging de prestatie die hij ontvangt wezenlijk afwijkt.

Voorbeeld eenzijdig wijzigingsbeding

Hieronder een voorbeeld van een eenzijdig wijzigingsbeding, dat zowel voor overeenkomsten met bedrijven als consumenten rechtsgeldig is

Leverancier is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Leverancier de Contractant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de Contractant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de Contractant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze Contractant de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.