De WMCZ 2018

9 april 2020 Door: Richard Beverwijk

De rechten van cliënten zijn erg belangrijk en vormen een actueel onderwerp in de zorg. Door middel van nieuwe wetgeving in de zorg probeert de wetgever de rechten van cliënten te verstevigen. Per 1 juli 2020 treedt daarom de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (de WMCZ 2018) in werking. In dit blog bespreken we de belangrijkste wijzigingen die deze wet met zich meebrengt.

De WMCZ 2018

De WMCZ is een wet die stamt uit 1996. Cliënten van zorginstellingen krijgen door de WMCZ 2018 veel meer rechten en mogelijkheid tot inspraak. De wet gaat op 1 juli 2020 in. Vanaf dan krijgen de zorginstellingen nog een halfjaar de tijd om de medezeggenschapstructuren af te stemmen op de nieuwe wet. De belangrijkste wijzigingen zijn:

De gelaagdheid in de medezeggenschap

De WMCZ 2018 regelt bij welke instellingen een cliëntenraad moet worden ingesteld. De eerste ‘laag’ is de verplichte instelling van een cliëntenraad op het centrale niveau. Dit wil zeggen dat er een verplichting komt om een cliëntenraad in te stellen voor zorginstellingen die langdurige zorg leveren, en deze zorg leveren met ten minste tien personen. Voor zorginstellingen die ambulante zorg leveren geldt deze verplichting wanneer daar meer dan 25 personen zorg verlenen.

De tweede ‘laag’ houdt in dat grote zorginstellingen verplicht worden om ook op het decentrale (lokale) niveau cliëntenraden in te stellen als de cliënten dat willen. Dit noemt men lokale medezeggenschap.

Uitbreiding medezeggenschapsregeling

Volgens de nieuwe wet moet de zorginstelling met de cliëntenraad een medezeggenschapsregeling vaststellen. In zo’n regeling bepalen zij op welke wijze de cliëntenraad wordt betrokken bij besluiten die de governance van de instelling wijzigen. Denk hierbij aan een fusie of het aangaan van een langdurige samenwerking.

Instemmingsrecht

Per 1 juli 2020 krijgen cliëntenraden een instemmingsrecht voor voorgenomen besluiten van de zorgaanbieder die gaan over de kern van de zorgverlening en van grote invloed zijn op het leven van de cliënten. Denk hierbij aan het algemene beleid ter zake van kwaliteit, veiligheid en hygiëne. Voorheen had de cliëntenraad voor besluiten over deze onderwerpen slechts een verzwaard adviesrecht.

Andere rechten in de WMCZ 2018

Andere belangrijke nieuwe rechten die de cliëntenraad krijgt zijn het recht van enquête, het recht op bekostiging en scholing en het recht op openbaarmaking van vacatures in de cliëntenraad.

Lees hier ook onze blog over de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.