Eindejaarstips voor ondernemers

21 december 2016 Door: Beverwijk Van Gilst Advocaten

Tip 1: Leen zakelijk aan uw bv

Een leningsovereenkomst die u sluit met uw bv, moet zakelijk zijn. Een lening is over het algemeen zakelijk als ook een onafhankelijke derde een dergelijke lening onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden zou aangaan of verstrekken. Of een leningsovereenkomst zakelijk is, zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden en is geheel afhankelijk van de individuele feiten en omstandigheden. Let bij de afspraken over een zakelijke lening in ieder geval op de volgende onderwerpen: schriftelijke vastlegging van de leningsovereenkomst, een terugbetalingsverplichting, zakelijke afspraken over de gevolgen wanneer u of de bv zich niet aan de afspraken houdt of kan houden en uiteraard een zakelijke rente. In onze webshop vindt u een modelovereenkomst voor een zakelijk geldlening van uw bv en een overbruggingskrediet voor een woning. Dit zijn goede voorbeelden van zakelijke geldleningen.

Tip 2: Financiering onroerende zaken door huurkoop

Naar verwachting zal per 1 januari 2017 een nieuwe regeling voor de huurkoop van onroerende zaken in werking treden. Bij huurkoop wordt de koper pas eigenaar nadat de huurkooptermijnen zijn voldaan. De nieuwe regeling is een stuk eenvoudiger en evenwichtiger dan de huidige regeling. Een notariële akte is voor huurkoop van een onroerende zaak geen vormvereiste, maar met een notariële akte die is ingeschreven in de openbare registers wordt de huurkoper veel beter beschermd. Huurkoop van onroerende zaken kan met deze nieuwe wet een goed alternatief zijn voor een bankfinanciering.

Tip 3: bewaar uw oude VAR-verklaringen

Per 1 mei 2016 is de VAR-regeling komen te vervallen en vervangen door de Wet DBA, welke uit gaat van het werken met modelcontracten. Inmiddels heeft de Staatsecretaris van Financiën bepaalt dat de handhaving van de Wet DBA zal worden uitgesteld tot 1 januari 2018, zie de bijdrage verder op in deze nieuwsbrief.

Het feit dat de VAR-regeling niet meer bestaat wil niet zeggen dat de opdrachtgever alle VAR-verklaringen kan weggooien. De Belastingdienst kan tot 5 jaar terug controleren of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Het is dus van belang dat u de VAR-verklaringen in uw administratie bewaart ten behoeve van deze mogelijke controle door de fiscus.

Op 4 oktober 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Consumentenkrediet-overeenkomsten, goederenkrediet en geldlening aangenomen. De verwachting is dat dit nieuwe wetsvoorstel op 1 januari 2017 in werking zal treden. Onderdeel van dit wetsvoorstel zijn nieuwe regels over geldleningen, wij geven u daar 3 tips over.

Tip 4: Leg een geldlening schriftelijk vast

Een van deze nieuwe regels is dat een uitlener die consument is en niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf pas is gebonden aan een geldleningsovereenkomst op het moment dat het geld daadwerkelijk aan de lener is verstrekt of de uitlener zich schriftelijk tot verstrekking van de geldlening heeft verbonden. Het is daarom voor de lener en uitlener raadzaam om een (toezegging van een) geldlening schriftelijk vast te leggen. Onze webshop bevat een goed model geldleningsovereenkomst waarmee u dat kunt doen.

Tip 5: Leg in een geldleningsovereenkomst de hoogte van de rente vast

Een andere nieuwe regel is dat indien is afgesproken dat er rente moet worden betaald, maar de hoogte daarvan niet is vastgelegd, de rente volgens de voor wettelijke rente vastgestelde rentevoet moet worden berekend. Indien u een ander rentepercentage wilt afspreken dan de wettelijk rente, dan dient dit schriftelijk te worden vastgelegd. Het model geldleningsovereenkomst uit onze webshop bevat een bepaling waarin u zelf kunt invullen hoeveel rente er is verschuldigd over de geldlening.

Tip 6: Leg in een geldleningsovereenkomst vast binnen welke termijn na opeising moet worden terugbetaald

Nieuw is verder dat een geldlening binnen 6 weken nadat deze is opgeëist, moet worden terugbetaald, tenzij partijen een andere termijn hebben afgesproken. Indien u wilt afspreken dat een geldlening na opzegging direct opeisbaar is, moet u dat schriftelijk vastleggen. Het model geldleningsovereenkomst uit onze webshop bevat een bepaling die regelt dat een geldlening na opzegging per direct opeisbaar is.