Handhaving Wet DBA opnieuw opgeschort

2 juni 2017 Door: Richard Beverwijk

De invoering van de Wet DBA is opnieuw uitgesteld. Zoals bekend was de handhaving van de Wet DBA al opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018. Tijdens deze periode wordt de Wet DBA niet gehandhaafd door de Belastingdienst, ook niet met terugwerkende kracht. Staatssecretaris Wiebes heeft nu bekend gemaakt dat de handhaving van de Wet DBA tot tenminste 1 juli 2018 opgeschort blijft.

Als reden voor de verlenging word gegeven dat inmiddels de resultaten van het ambtelijk onderzoek bekend zijn, en dat deze resultaten worden meegenomen in het formatieproces. Het is volgens Wiebes aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. Kennelijk is het de Staatssecretaris ook duidelijk geworden dat een gemakkelijke oplossing voor deze problematiek niet bestaat. Het begint er steeds meer op te lijken dat van uitstel afstel gaat komen…

Kwaadwillenden

In een vorige blog op deze website over dit onderwerp stond al vermeld dat opdrachtgevers en opdrachtnemers geen naheffingen en boetes krijgen, zolang er nog geen duidelijkheid is over de herijking van de arbeidswetgeving. De Belastingdienst treedt wel op tegen kwaadwillenden. De Staatssecretaris maakt in de communicatie rondom het verdere uitstel nog duidelijker wat onder kwaadwillenden wordt verstaan: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting. De kans dat een ZZP-er die te goeder trouw voor een opdrachtgever werkt een boete krijgt is dus nihil.

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen in de tussentijd gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten van de Belastingdienst, maar de vraag is waarom je dat zou doen. De modellen zijn niet altijd even praktisch en de kans is groot dat over een jaar een volledig nieuwe systematiek ingevoerd gaat worden, en dan moet de arbeidsrelatie opnieuw worden ingericht.