Akte openbare cessie van een vordering

Referentie : OV 15

 17,00 ex. btw

Met een akte van openbare cessie kan een vordering worden overgedragen op het moment dat de mededeling van de cessie wordt gedaan aan de debiteur. Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld akte openbare cessie van een vordering waarmee een vorderingsrecht wordt overgedragen. Dit voorbeeld gaat uit van de standaard vorm van de levering van een vordering op naam: de openbare onderhandse cessie.

Vereisten akte openbare cessie van een vordering

De wet stelt de volgende eisen aan een akte cessie van een vordering:

  • De vordering moet door de akte in voldoende mate worden bepaald. Het is niet noodzakelijk dat de vordering in de akte wordt gespecificeerd; voldoende is dat de akte zodanig gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat.
  • In de akte hoeft de titel (de reden of grondslag van de overdracht) niet te worden opgenomen, de akte bevat dan alleen de levering.De titel kan dan in afzonderlijk document worden vastgelegd.
  • Bij een openbare cessie is de levering pas voltooid wanneer zowel een akte van cessie is opgemaakt als mededeling daarvan aan de debiteur is gedaan. De volgorde waarin dit gebeurt is niet van belang. De kennisgeving is niet aan vormvereisten verbonden. Nauwkeurige opgave van de inhoud van de akte is niet vereist.
  • De debiteur kan een door de vervreemder gewaarmerkt uittreksel van de akte en onderliggende titel verlangen.

In dit voorbeeld is rekening gehouden met deze wettelijke vereisten. Het voorbeeld is te downloaden als Word document en kan eenvoudig worden aangepast op de situatie.

In deze webshop vindt u ook een voorbeeld van een akte voor een stille cessie van een vordering.