Vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil

Referentie : PR 09

Dit is een model van een vaststellingsovereenkomst waarin partijen een geschil beëindigen. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de partijen een bindende regeling treffen ter voorkoming van een geschil of om een bestaand geschil op te lossen. Dit een model Vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil. Dit voorbeeldcontract kan in veel situaties gebruikt worden. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin een afnemer en een leverancier verschillen van mening over de vraag of een geleverd product conform de eisen is. Na een onderhandeling hebben partijen overeenstemming bereikt over onder meer het betalen van een schadevergoeding. Vastlegging van die afspraken gebeurt dan in een vaststellingsovereenkomst. Op deze manier wordt het geschil ook zwart op wit beëindigd.

De inhoud

In een vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil kan in principe alles worden afgesproken waar partijen het over eens zijn en dat bijdraagt aan het oplossen of voorkomen van het geschil. De inhoud van de vaststellingsovereenkomst mag echter niet in strijd zijn met het dwingend recht of de goede zeden. Dit biedt ook de optie om af te spreken dat een tussen partijen aanhangige juridische procedure wordt beëindigd. Verder zijn in dit model standaardbepalingen opgenomen over de geheimhouding, de finale kwijting en uitsluiting van ontbinding.

Engelstalig

In onze webshop vindt u ook een Engelstalig model van deze voorbeeldovereenkomst, genaamd de Settlement Agreement. Let op: dit is geen letterlijke vertaling van de Nederlandse versie.