Verpanding van vorderingen

16 oktober 2018 Door: Richard Beverwijk

Verpanding van vorderingen is een veel voorkomende vorm van zekerheid. Meestal gaat het dan om de verpanding van handelsdebiteuren op verzoek van een bank of financier. Bij het afsluiten van een bankkrediet is verpanding van debiteuren een standaardvoorwaarde. Hoewel de bank dit standaard vraagt, wil dit niet zeggen dat zich geen juridische problemen kunnen voordoen. Sterker nog, banken procederen zeer veel over verpande vorderingen, met name in faillissementen.

Het is namelijk helemaal niet zo makkelijk om vorderingen juridisch op een goede manier te verpanden. Dit heeft met name twee oorzaken.

Stil pandrecht

Voorwaarde voor de vestiging van een openbaar pandrecht is de melding van het pandrecht aan de debiteuren. Bedrijven vinden het uiteraard niet prettig om aan hun klanten te moeten melden dat de vorderingen verpand zijn. Dit kan worden opgelost door een stil pandrecht te vestigen op de debiteuren. Voordeel hiervan is dat de pandgever geen mededeling hoeft te doen aan de debiteur. Nadeel is dat er meer formaliteiten verbonden zijn aan de vestiging van het pandrecht. Een stil pandrecht kan alleen worden gevestigd door een notariële akte, of door een onderhands akte die geregistreerd is bij de Belastingdienst. Maar deze extra formaliteit vormt in de praktijk geen beletsel, stil pandrecht is een veel voorkomende vorm van zekerheid.

Verpanding van toekomstige vorderingen

Een ander probleem dat zich voordoet bij de verpanding van vorderingen is het feit dat de debiteur bij het vestigen van het pandrecht vaak nog niet bekend is. Het gaat hier om toekomstige vorderingen. Het is belangrijk om op te merken dat toekomstige vorderingen alleen kunnen worden verpand als deze vordering voortvloeien uit een rechtsverhouding die al bestaat op het moment van verpanding. Bijvoorbeeld vorderingen die ontstaan uit een huurovereenkomst, of vorderingen die zijn gebaseerd op een licentieovereenkomst.

Maar vorderingen die het gevolg zijn van nieuwe transacties, zoals de continue verkoop van goederen door een groothandel, kun je niet door middel van een eenmalige pandakte verpanden. Voor nieuwe klanten zullen partijen een nieuwe pandakte moeten opstellen.

Banken hebben dit opgelost door in de pandakten een volmacht op te nemen. Hierdoor verstrekt de pandgever aan de pandhouder een algemene volmacht om zelf nieuwe pandakten op te stellen en te registreren. De onderneming is verplicht de periodiek de gegevens van de nieuwe debiteuren toe te zenden aan de bank, de bank kan hiermee dan zelf de pandakte opmaken.

In onze webshop vindt u een model Akte stil pandrecht op vorderingen. In deze Akte is rekening gehouden met de mogelijkheid van verpanding van bestaande en toekomstige vorderingen.