Overdracht van auteursrecht

6 juni 2019 Door: Ruben Groeneveld

Het auteursrecht biedt bescherming aan iedereen die iets origineels maakt. Dit noem je ook wel originele werken. Deze werken kunnen van alles zijn, van een film of een boek tot software en games. Voor veel bedrijven zijn de auteursrechten van grote waarde. Auteursrechten kunnen van eigenaar wisselen, bijvoorbeeld door verkoop, bedrijfsovername of faillissement. De overdracht van auteursrecht wordt geregeld in een onderhandse akte, ofwel een schriftelijk stuk dat ondertekend is door beide partijen. Gebeurt dit niet, dan is de overdracht niet rechtsgeldig en blijft de eigenaar van het auteursrecht ongewijzigd. In dit blog vindt u enkele aandachtspunten voor het op goede wijze overdragen van auteursrechten.

Wat wordt overgedragen?

Het auteursrecht is in Nederland geregeld in de Auteurswet. Het auteursrecht bestaat uit drie rechten, namelijk het recht van de auteur om zijn werk openbaar te maken en zijn werk te verveelvoudigen, en de zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Het is belangrijk om in de akte duidelijk te maken welk van die rechten precies worden overgedragen. Het is namelijk ook mogelijk om een auteursrecht gedeeltelijk over te dragen.

Daarnaast moet het over te dragen auteursrecht volgens de wet ‘voldoende bepaald’ zijn. Dit ging mis in de zaak rondom Filling Pieces schoenen. In deze zaak bepaalde de rechter dat de over te dragen rechten onvoldoende duidelijk omschreven waren, en daarom niet overgedragen waren. Het is dus van groot belang dat het auteursrecht dat overgedragen moet worden, zeer duidelijk wordt omgeschreven in de akte.

Inbreuk

Een veelvoorkomend probleem bij auteursrechten is inbreuk op auteursrechten. Hiervan is sprake als iemand van mening is dat een bepaald werk inbreuk maakt op zijn auteursrecht. Het is niet wenselijk om een auteursrecht dat door een derde wordt betwist over te nemen. Daarom moet de overdrager (deze wordt in de akte de ‘cedent’ genoemd) in de akte garanderen dat er geen derden zijn die auteursrechten of persoonlijkheidsrechten hebben op de werken waarop het auteursrecht rust.

Overdracht of licentie?

Het overdragen van een auteursrecht is niet de enige manier om een ander de mogelijkheid te geven om een bepaald werk te laten gebruiken. Zoals ik in dit blog heb uitgelegd, kan de maker van een werk dit ook door een derde laten gebruiken door een licentie uit te geven. Het verschil met overdracht is dat bij een licentie de eigendom van het auteursrecht bij de maker blijft. Welke van de twee opties wenselijker is, verschilt van geval tot geval.

Bij overdracht moet de partij die het auteursrecht krijgt overgedragen vaak eenmalig een vergoeding betalen. De licentienemer betaalt vaak periodiek een vergoeding. Het is ook mogelijk dat partijen geen vergoeding afspreken.