Vijf tips voor de overdracht van een assurantieportefeuille

16 september 2020 Door: Richard Beverwijk

Een assurantieportefeuille kan beschreven worden als een geheel van relaties van een assurantietussenpersoon en de door hem bij die relaties gesloten en/of door hem beheerde verzekeringen. Het kan voorkomen dat de tussenpersoon voor assuranties de portefeuille over wil dragen, of er juist een wil overnemen van een andere tussenpersoon. Daarvoor dient tussen hen een koop-verkoopovereenkomst gesloten te worden. In dit blog vindt u enkele tips voor de koop van een assurantieportefeuille.

Tips bij de overdracht van een assurantieportefeuille

1.      Onderzoek de samenstelling en het rendement van de portefeuille

Onderzoek allereerst wat de aangeboden assurantieportefeuille allemaal inhoudt en welke inkomsten met de portefeuille kunnen worden gegenereerd. Dit blijkt uit de boekhouding van de tussenpersoon en de financiële overzichten van de verzekeraar. Het is ook van belang om naar het verloop van de portefeuille te kijken en een onderzoek te doen naar het terugboekrisico. Meestal zal in het overnamecontract zijn geregeld dat het terugboekrisico voor rekening van de verkoper komt, maar het is verstandig om voor de koop al te weten hoe groot dit risico kan zijn. Het geeft ook een beeld van de kwaliteit van de portefeuille.

2.      Denk aan de toestemming van de verzekeraar

Bij het overdragen van een assurantieportefeuille is ingevolge art. 4:103 lid 4 van de Wet Financieel Toezicht (Wft) vereist dat de verzekeraar medewerking verleent aan de overdracht. Pas als die medewerking er is, kan de overdracht zijn doorgang vinden. De medewerking hoeft niet plaats te vinden als de verzekeraar gegronde bezwaren heeft tegen de nieuwe bemiddelaar. Deze bezwaren moeten zijn gericht tegen de overnemende assurantietussenpersoon, niet tegen de overdracht als zodanig. Het is voor de koper aan te raden om in de koop-verkoopovereenkomst af te spreken dat hij de overeenkomst onmiddellijk kan ontbinden en geen schadevergoeding verschuldigd is wanneer deze medewerking niet wordt verleend en de overdracht geen doorgang kan vinden.

3.    Zorg dat alle onderdelen van de portefeuille worden overgedragen

In een recent arrest van de Hoge Raad van 6 december 2019 (ING Bank/Mr. Thielen q.q.) is bepaald dat de assurantieportefeuille als zodanig géén goed is, en daarom niet als zodanig vatbaar is voor overdracht. Dit omdat de assurantieportefeuille een verzameling is van de relaties van een assurantietussenpersoon en de door hem bij die relaties gesloten en/of door hem beheerde verzekeringen, plus de goodwill die daaruit voortvloeit. Om de portefeuille toch over te kunnen dragen moeten daardoor alle verschillende onderdelen van de portefeuille afzonderlijk worden overgedragen. Bijvoorbeeld de contracten met de klanten, de website en de polisadministratie.

4.      Denk aan de AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is in mei 2018 van kracht gegaan. Elke verwerking van persoonsgegevens valt onder de AVG. In assurantieportefeuilles zijn persoonsgegevens te vinden. De overname van een assurantieportefeuille wordt onder de AVG dan ook gezien als een ‘verdere verwerking van persoonsgegevens’. Op zich vormt de AVG geen belemmering bij het overnemen van een assurantieportefeuille, omdat het in het kader van een overname toegestaan is persoonsgegevens door te geven. Hierover leest u meer in deze blog. Wel is het advies om altijd voorzichtig om te gaan met persoonsgegevens.

5.       Stel een degelijke koop-verkoopovereenkomst op

Het is van groot belang om heel precies af te spreken wat er wordt gekocht en verkocht. Omdat een assurantieportefeuille niet één goed is maar uit verschillende onderdelen bestaat, moeten alle onderdelen in de koop-verkoopovereenkomst worden benoemd. Ook is belangrijk dat de mogelijke risico’s die koper loopt worden verdeeld, zoals het terugboekrisico of het het risico dat de verzekeraar geen toestemming geeft voor de overdracht.

Een voorbeeld overeenkomst overdracht assurantieportefeuille vindt u in de webshop. Klik hier als u een assurantiekantoor met personeel wilt kopen of verkopen.