Wetsvoorstel Vaste Huurcontracten

26 maart 2024 Door: Cerena de Vries

Het doel van het wetsvoorstel vaste huurcontracten is om huurders meer zekerheid te bieden en hen te beschermen tegen de negatieve effecten van de krapte op de huizenmarkt en de daarmee gepaard gaande ongelijke machtsverhoudingen tussen huurder en verhuurder. Het streven van dit voorstel is om langdurige huurovereenkomsten weer de norm te maken, waardoor huurders meer stabiliteit krijgen. De verwachte ingangsdatum van dit wetsvoorstel is 1 juli 2024, u kunt het verloop daarvan hier volgen.

Om dit te bewerkstelligen, is voorgesteld om de mogelijkheid voor verhuurders om tijdelijke huurovereenkomsten aan te bieden voor zelfstandige woningen voor de duur van 2 jaar af te schaffen. Ook wordt de mogelijkheid om onzelfstandige woonruimtes tijdelijk te verhuren voor een maximale duur van 5 jaar afgeschaft. Met deze wijzigingen wordt de verruiming die op 1 juli 2016 is ingevoerd, teruggedraaid. Men verwacht dat dit zal leiden tot een verbetering van de leefbaarheid en sociale cohesie in wijken, evenals het afremmen van de explosieve stijging van huren in de vrije sector.

Daarnaast vult dit wetsvoorstel het sociale grondrecht op betaalbaar wonen, zoals vastgelegd in artikel 22 van de Grondwet, in. De overheid heeft de plicht om voldoende betaalbare woongelegenheid te waarborgen, en dit wordt gerealiseerd door middel van huurbescherming en huurprijsbescherming. Als gevolg van dit wetsvoorstel zullen verhuurders in principe alleen huurovereenkomsten mogen aanbieden voor onbepaalde tijd, waarbij tijdelijke verhuur slechts voor specifieke doelgroepen nog mogelijk is.

Uitzonderingen van het wetsvoorstel

Voor welke groepen tijdelijke huur nog wel is toegestaan wordt bepaald door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Een AMvB is een besluit van de regering waarin de details van een wet verder worden uitgewerkt. Het gebruik hiervan biedt het voordeel dat niet alle specifieke zaken in de wet zelf hoeven te worden vastgelegd. Daarnaast kan een AMvB veel gemakkelijker en sneller worden gewijzigd dan een wet. Dus de specifieke doelgroepen kunnen in de toekomst gemakkelijk worden uitgebreid of ingeperkt.

Op dit moment ziet het ernaar uit dat de volgende categorieën huurders uitgezonderd zullen van het wetsvoorstel vaste huurcontracten:

  • Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie hun woonruimte moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken;
  • Huurders met wie de verhuurder een tweede-kans-huurovereenkomst aangaat;
  • Personen die als nabestaande van een overleden huurder niet de huur van de woonruimte, waarin zij op het tijdstip van overlijden van die huurder hun hoofdverblijf hadden, kunnen voortzetten;
  • Personen met een of meer minderjarige kinderen, die niet langer een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren met de andere ouder van die kinderen (er is bijvoorbeeld sprake van een scheiding) en die in de nabijheid van hun kinderen willen blijven wonen;
  • Woningzoekenden die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten en woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen;
  • Studenten die hun studie in een andere plaats volgen of uit het buitenland komen om hier te studeren;
    • Aanbieders van studentenhuisvesting (campuscontracten) kunnen ook na de inwerkingtreding van de Wet vaste huurcontracten huurovereenkomsten aangaan die door de verhuurder kunnen worden opgezegd als de huurder niet langer als student staat ingeschreven. Dit valt onder andere wetgeving (artikel 7:274d BW).
  • Personen die voor hun werk tijdelijk op Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland woonruimte behoeven;
  • Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn van definitieve huisvesting.

Met deze categorieën van huurders is het nog toegestaan is om een tijdelijk huurcontract van maximaal 2 jaar aan te gaan, ongeacht of het om zelfstandige of onzelfstandige woonruimte gaat. Let op: tijdelijke hospitaverhuur is per inwerkingtrede van deze wet dus ook niet meer toegestaan. Het verantwoordelijke ministerie heeft wel beloofd in de toekomst te kijken naar de mogelijkheden voor hospitaverhuur alsnog te bevorderen.

Tijdelijke huurovereenkomsten die aangegaan zijn voor inwerkingtrede van deze wet (dit zal naar verwacht op 1 juli 2024 gebeuren) zijn nog wel gewoon geldig.

Huurcontracten te gebruiken na inwerkingtrede van het wetsvoorstel

Wij bieden verschillende huurcontracten aan die ge-update zijn en dus ook na inwerkingtrede te gebruiken zijn. Let wel op dat de huurcontracten voor bepaalde tijd dan enkel nog maar gebruikt mogen worden wanneer de huurder valt onder de categorieën die bepaalt zijn bij de AMvB.